ايماقتار • 11 شىلدە، 2020

كوروناۆيرۋستىڭ اۋىر تۇرىنە شالدىققاندارعا ارنالعان جاڭا پرەپارات شىعارىلادى

341 رەت كورسەتىلدى

قاراعاندى فارماتسەۆتيكالىق زاۋىتىندا كوروناۆيرۋستىڭ اۋىر تۇرىنە شالدىققان ناۋقاستارعا ارنالعان پرەپارات جاسالىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz. بۇل تۋرالى qazaqstan.tv مالىمدەگەن. 

قاراعاندى فارماتسەۆتيكالىق  زاۋىتىندا كوپ ۇزاماي "تسيتوكيندى داۋىلعا" قارسى كۇرەسەتىن پرەپارات شىعارىلادى. ناقتىراق ايتساق،  بۇل ءدارى ادامنىڭ يممۋندىق جۇيەسىن كوتەرگەن كەزدە  اعزاعا تيەتىن  كەرى اسەردى رەتتەۋگە كومەكتەسەدى. ال ىندەتتەن كوز جۇمعانداردىڭ 28 پروتسەنتىنىڭ قان قۇرامىندا تسيتوكيندەر كۇرت ارتقان. 

مامانداردىڭ مالىمدەۋىنشە يممۋندىق جۇيە شامادان تىس كۇشەيگەندە، ءوز كلەتكالارىن شابۋىلدايدى ەكەن.سودان ادامنىڭ ىشكى اعزاسى قاتتى زاقىمدانادى. بۇل پرەپارات وسى كەرى اسەردى بولدىرمايدى.

بۇل پرەپارات رەسەيدە ءوز تيىمدىلىگىن كورسەتتى.ەندى وزىمىزدە ءوندىرۋدى جوسپارلاۋ ۇستىندەمىز.ترانسفەر، ءدارىنى نارىققا شىعارۋ تەحنولوگياسى  ۇزاق ۋاقىت الادى.مۇنى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى دە ءبىراۋىزدان قۇپتاپ، قولداۋ كورسەتۋدە.سوندىقتان ۋاقىتتى كوپ سوزباي ءوندىرۋدى باستاۋعا بەل بايلاپ وتىرمىز، - دەيدى ماماندار. 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار