ايماقتار • 24 ماۋسىم، 2020

بقو-دا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى

24 رەت كورسەتىلدى

 

ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى وبلىس اۋماعىندا 2020 جىلدىڭ دەمالىس كۇندەرى 2020 جىلدىڭ 27 ماۋسىمى ساعات 00:00-دەن 29 ماۋسىم ساعات 00:00-گە دەيىن قوسىمشا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى، - دەپ حابارلايدى وبلىس اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

تومەندەگى جاعدايلاردى قوسپاعاندا، ازاماتتاردىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋىن شەكتەۋ:
- ءجۇرىپ-تۇرۋ تۇرعىلىقتى جەرىنەن جۇمىس ورنىنا دەيىن جانە كەرى بولعان جاعدايدا جۇمىس ورنىنان انىقتاما (نە قىزمەتتىك كۋالىك);
- ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىن، ءدارى-دارمەك پرەپاراتتارىن جانە مەديتسينالىق بۇيىمداردى تۇراتىن جەرىنە جانە جۇمىس ورنىنا جاقىن دۇكەندەردە جانە ءدارىحانالاردا ساتىپ الۋ;
- شۇعىل جاعدايلار بويىنشا مەديتسينالىق ۇيىمدارعا بارۋ;
- ءۇي جانۋارلارىن تۇرعىلىقتى جەرىنە جاقىن جەردە سەرۋەندەتۋ;

65 جاستان اسقان تۇلعالارعا اسا قاجەت بولماسا، كوشەگە شىعۋعا شەكتەۋ قويىلادى.

كەلەسى نىسانداردىڭ جۇمىسىن توقتاتا تۇرۋ:
- ساۋدا-ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى، ساۋدا ورتالىقتارى، بازارلار، ساۋدا جەلىلەرى، ونىڭ ء"ۇي جانىنداعى دۇكەندەر" فورماتىنداعى فيليالدارىن قوسپاعاندا;
- فيتنەس-ورتالىقتار مەن باسقا دا سپورت نىساندارى;
- ساياباقتار، سكۆەرلەر، جاعالاۋلار، جاعاجايلار جانە وزگە دە دەمالىس ورىندارى;
- قوعامدىق كولىك جۇمىسى;

قوعامدىق تاماقتاندىرۋ نىساندارىنان تەك 30-دان اسپايتىن وتىراتىن ورنى بار (الەۋمەتتىك قاشىقتىقتى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ)، سونداي-اق شىعارىپ بەرۋ سەرۆيسى بار اشىق الاڭداعى نىساندارعا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلەدى;

2020 جىلعى 24 ماۋسىم ساعات 00:00-دەن باستاپ كولىكتىڭ قوزعالىسىن ساعات 23:00-دەن 06:00-گە دەيىن شەكتەۋ قويىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

تمد ءسامميتى قازان ايىندا وتەدى

پرەزيدەنت • بۇگىن، 19:56

ۇقساس جاڭالىقتار