الەم • 10 ماۋسىم، 2020

دجوردج فلويد تۋعان جەرى حيۋستون قالاسىندا جەرلەندى

151 رەت كورسەتىلدى

ميننەسوتا شتاتىنىڭ ميننەاپوليس قالاسىندا قايتىس بولعان اقش ازاماتى افروامەريكاندىق دجوردج فلويدتىڭ مۇردەسىمەن قوشتاسۋ ءراسىمى كەشە تەحاس شتاتىندا ءوتىپ، مارقۇم تۋعان قالاسى حيۋستوندا جەرلەندى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جەرلەۋ راسىمىنە ايەلى جانە تانىس-جولداستارىنان باسقا اقش ەلىندە اتاق-ابىرويى تاۋداي ازاماتتار، كينو جۇلدىزدارى، انشىلەر باستاعان مىڭداعان ادام قاتىستى.

2

2

3

6

65

78

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قيلى-قيلى تاعدىرلار

تاريح • كەشە

ءبىر شاڭىراقتان – ءۇش مايدانگەر

رۋحانيات • 08 مامىر، 2021

قازاق دەگەنىمىز – باۋىرجان...

رۋحانيات • 08 مامىر، 2021

505-ءشى تۇرمەنىڭ تۇتقىندارى

تاريح • 08 مامىر، 2021

اسكەري ينجەنەرلەر ۇستاحاناسى

وقيعا • 07 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار