ايماقتار • 09 ماۋسىم، 2020

نۇر-سۇلتاندا اباي قۇنانباەۆ بەينەلەنگەن مۋرال پايدا بولدى

102 رەت كورسەتىلدى

اباي داڭعىلىندا ورنالاسقان كوپقاباتتى ءۇيدىڭ قابىرعاسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى، كومپوزيتور، قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى اباي قۇنانباەۆتىڭ پورترەتى پايدا بولدى، - دەپ حابارلايدى Egemen.kz

مۋرال اباي قۇنانباەۆتىڭ 175-جىلدىق مەرەيتويىنا وراي "بايقوڭىر" اۋدانى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن سالىندى. بۇعان دەيىن نۇر-سۇلتاندا كورونوۆيرۋس ىندەتىمەن كۇرەسىپ جاتقان دارىگەرلەر مەن ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى باۋىرجان مومىش ۇلىنا ارنالعان مۋرال سالىندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 8 ادام كۆي جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:35

ۇقساس جاڭالىقتار