ساياسات • 09 ماۋسىم، 2020

انا مەن بالانى قولداۋعا – 190 ملرد

40 رەت كورسەتىلدى

بيىل قاڭتار-ءساۋىر ارالىعىندا بالالى وتباسىلارعا الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ شەڭبەرىندە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن، سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان جالپى سوماسى 190 ملرد تەڭگەگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلگەن.

ينفوگرافيكانى جاساعان امانگەلدى قياس، «ەQ»

ماسەلەن، بالا تۋعاندا بەرىلەتىن ءبىر جولعى جاردەماقىنى جالپى سوماسى 13 ملرد تەڭگەگە 111،5 مىڭ ادام، ساۋىردە 3،7 ملرد تەڭگەگە 31،4 مىڭ ادام العان. بالا ءبىر جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىنعى جاردەماقىنى ورتا ەسەپپەن 139،9 مىڭ ادام الادى، ولارعا 11،9 ملرد تەڭگە تولەنگەن. ءساۋىر ايىندا بۇل جاردەماقىنى 3،1 ملرد تەڭگەگە 140،7 مىڭ ادام العان ەكەن.

ال «التىن القا»، «كۇمىس القا» نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان كوپبالالى انالارعا تولەنەتىن اي سايىنعى جاردەماقىمەن ورتا ەسەپپەن 233،9 مىڭ ايەل قامتىلسا، ءساۋىر ايىندا 234،5 مىڭ ادامعا 4 ملرد تەڭگە تولەنگەن. 4 جانە ودان دا كوپ كامەلەتكە تولماعان بالالارى بار كوپبالالى وتباسىلارعا ارنالعان جاردەماقى رەتىندە ورتا ەسەپپەن 73،5 ملرد تەڭگە 384،9 مىڭ وتباسىنا بەرىلدى، ءساۋىر ايىندا 19 ملرد تەڭگەگە 396،5 مىڭ ادام جاردەماقى العان. مۇگەدەك بالا تاربيەلەپ وتىرعان ادامدارعا تولەنەتىن جاردەماقىنى جالپى سوماسى 15،8 ملرد تەڭگەگە 88،4 مىڭ ادام الىپ ۇلگەرگەن، سونىمەن بىرگە ءساۋىر ايىندا 90 مىڭ ادامعا 4،1 ملرد تەڭگە تولەنگەن.

ايتا كەتەتىن تاعى ءبىر جايت، 18 جاستان اسقان، بالا كەزىنەن ءبىرىنشى توپتاعى مۇگەدەككە كۇتىم جاساۋ بو­يىنشا اي سايىنعى جاڭا جاردەماقىنى ورتا ەسەپپەن 14،4 مىڭ ادام الادى، ولارعا 2،6 ملرد تەڭگە تولەندى. 2020 جىلى جۇكتىلىك جانە بوسانۋ ءۇشىن بىرجولعى تولەمنىڭ جالپى سوماسى 25،9 ملرد تەڭگە بولسا، ونى 61،7 مىڭ ادام العان. وتكەن ايدا اتالعان تولەمدى 4،9 ملرد تەڭگە سوماسىنا 9،8 مىڭ ادام العان. ماسق-تان بالا ءبىر جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمى بويىنشا اي سايىنعى جار­دەماقى جۇرگىزىلەدى. اعىمداعى جىلعى قاڭتار-ءساۋىر ايلارىندا ونى 31،1 ملرد تەڭگەگە 273 مىڭ ادام، ءساۋىر ايىندا 7،8 ملرد  تەڭگەگە 218،4 مىڭ ادام العان.

سوڭعى جاڭالىقتار

«كيىك جاپپاي قىرىلىپ جاتىر»..

ايماقتار • بۇگىن، 14:15

پنەۆمونيادان 5 ادام قايتىس بولدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:00

شقو-دا تۇرعىندار ەۆاكۋاتسيالاندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

تاسقىن قاۋپى اۋەدەن زەرتتەلدى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

الماتىدا تاۋ باۋرايى وتقا وراندى

ايماقتار • 09 ءساۋىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار