ۆيدەو • 22 مامىر، 2020

پاندەميا كەزىندە اتتەستات تاپسىرۋ ءراسىمى قالاي وتەدى؟ (ۆيدەو)

86 رەت كورسەتىلدى

بيىل مەكتەپ تۇلەكتەرىنە اتتەستات تاپسىرۋ ءراسىمى ماۋسىمنىڭ 3-4 كۇندەرىنە بەلگىلەندى. ال پاندەميا كەزىندە اتتەستات تاپسىرۋ ءراسىمى قالاي وتەدى؟

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار