قازاقستان • 29 ءساۋىر، 2020

رومان سكليار جۇمىس ساپارىمەن اقتوبە وبلىسىنا كەلدى

21 رەت كورسەتىلدى

پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رومان سكليار «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى» باعدارلاماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىمەن، جەرگىلىكتى ماڭىزى بار جولداردىڭ قۇرىلىس بارىسىمەن تانىستى.

وبلىس باسشىلىعى اۆتوجول قۇرىلىسى بويىنشا شارالار جانە الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارلار تۋرالى باياندادى. 

اعىمداعى جىلى قابىلدانعان شارالار اياسىندا وڭىردە 800 كم جول سالۋ جانە جوندەۋ جوسپارلانعان. 

جۇمىسپەن قامتۋ جول كارتاسى شەڭبەرىندە 302 جوبا ىسكە اسىرىلۋدا. بۇل ماقساتقا 46 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولىندى. 12 مىڭعا جۋىق جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانۋدا.

ۇكىمەت دەلەگاتسياسى 110 پاتەرلى «باتىس-2» شاعىن اۋدانىنداعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىس بارىسىمەن تانىستى. مۇندا مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەلەردى، ساۋدا نۇكتەلەرىن، بالالاردىڭ شىعارماشىلىعىن دامىتۋ ورتالىعىن سالۋ قاراستىرىلعان. 

رومان سكليار سونداي-اق ۇزىندىعى 696 مەتر بولاتىن سەلماش اۋدانىنداعى كوپىردى ارالاپ كوردى. مۇندا قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى 2018 جىلى باستالعان، 2020 جىلدىڭ سوڭىندا اياقتالاتىن بولادى. 

بۇدان باسقا، ساپار بارىسىندا «اقتوبە – اتىراۋ – رف شەكاراسى (استراحان)» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولىنىڭ 100-160 كم، 160-220 كم، 236-275 كم، 275-330 كم قۇرىلىس بارىسى تەكسەرىلدى. كەڭەس بارىسىندا «Todini Costruzioni Generali S.p.A» جانە «Uniserv» جۇس، «سپيك اككورد» ااق مەردىگەرلىك ۇيىمدارىنىڭ جانە ينجەنەرلىك قىزمەتتەردىڭ باسشىلارى جول جۇمىستارىنىڭ بارىسى تۋرالى اقپارات بەردى.

جۇمىس ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رومان سكليار قويىلعان مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى جانە بەلگىلەنگەن جوسپارلاردى ورىنداۋ بويىنشا بىرقاتار ناقتى تاپسىرمالار بەردى.

 
سوڭعى جاڭالىقتار

15169 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار