قوعام • 16 ءساۋىر، 2020

جىل باسىنان بەرى بجزق سالىمشىلاردىڭ شوتتارىنا 661،7 ملرد تەڭگە اۋدارىلدى

64 رەت كورسەتىلدى

بجزق سالىمشىلارىنىڭ شوتتارىندا جيناقتالعان زەينەتاقى اكتيۆتەرى 2020 جىلدىڭ 1 ساۋىرىنە 11،7 ترلن تەڭگەدەن استى، دەپ حابارلادى اتالعان ۇيىمنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

 

بۇل رەتتە بجزق اكتيۆتەرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى باسقارىپ كەلە جاتقان 2013 جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان بەرگى ۋاقىت ىشىندە ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارى قۇرىلىمىنداعى ەسەپتەلگەن ينۆەستيتسيالىق كىرىس ونىڭ 30% - دان استامىن (نەمەسە 3،9 ترلن تەڭگە) قۇرادى.

شەتەل ۆاليۋتالارى باعامدارىنىڭ قۇبىلمالىلىعى جانە قارجى قۇرالدارىنىڭ نارىقتىق قۇنىنىڭ وزگەرۋى سالدارىنان بولعان ينۆەستيتسيالىق قىزمەت ناتيجەسىندە ەسەپتەلگەن ينۆەستيتسيالىق كىرىس مولشەرى وزگەرۋى مۇمكىن جانە ونى ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا قاراۋ قاجەت.

ماسەلەن، وتكەن 2019 جىلى بجزق سالىمشىلارىنىڭ جەكە زەينەتاقى شوتتارىنا ەسەپتەلگەن تازا ينۆەستيتسيالىق كىرىس 641،8 ملرد تەڭگە، ياعني تابىستىلىق 6،57%، ال ينفلياتسيا 5،4% بولدى. 2018 جىلى سالىمشىلاردىڭ تازا ينۆەستيتسيالىق كىرىسى 977،2 ملرد تەڭگەگە جەتىپ، 5،3% ينفلياتسيا كەزىندە تابىستىلىق 11،27% كورسەتتى. وسىلايشا كىرىستىلىك كورسەتكىشتەرى جىلىنا قاراي ەرەكشەلەنۋى مۇمكىن، الايدا ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن اردايىم جوعارى بولىپ، زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ تازا كىرىستىلىگى وڭ ناتيجە بەردى.

2020 جىلدىڭ باسىنان باستاپ 1 ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا سالىمشىلاردىڭ جەكە زەينەتاقى شوتتارىنا 661،7 ملرد تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيالىق تابىس ەسەپتەلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن (96،9 ملرد تەڭگە) سالىستىرعاندا  564،8 ملرد تەڭگەگە ارتىق. تۇتاستاي العاندا ينۆەستيتسيالىق كىرىس – قارجى قۇرالدارىنىڭ قۇنىنا جانە جالپى قارجى نارىعىنداعى جاعدايعا تاۋەلدى بەلگىلەنبەگەن شاما. جەكەلەگەن قارجى قۇرالدارى ەسەبىنەن ينۆەستيتسيالىق كىرىس شاماسىنىڭ ۋاقىتشا تومەندەۋى زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ بارلىق ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىن نەعۇرلىم ۇزاق كەزەڭ ىشىندە ءارتاراپتاندىرۋ ەسەبىنەن وتەلەدى.

زەينەتاقى اقشالارىن ينۆەستيتسيالاۋدىڭ باستى قاعيداتى – ولاردىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، ياعني قانداي دا بولماسىن بىر سەبەپتەرگە بايلانىستى شىعىنعا ۇشىراتۋ تاۋەكەلدەرىن ازايتۋ. سوندىقتان زەينەتاقى اكتيۆتەرى وتاندىق جانە شەتەلدىك قور نارىقتارى ۇسىنا الاتىن الۋان ءتۇرلى، ونىڭ ىشىندە ەڭ سەنىمدى قارجى قۇرالدارىنا سالىنادى. كىرىستىلىك نەعۇرلىم كوپ بولسا – سالىمداردى جوعالتۋ تاۋەكەلدەرى سوعۇرلىم جوعارى، سالىمداردى جوعالتۋ تاۋەكەلدەرى نەعۇرلىم تومەن بولسا – كىرىستىلىك تە سوعۇرلىم از بولادى. زەينەتاقى اكتيۆتەرىن  ينۆەستيتسيالاۋ ءۇشىن قارجى قۇرالدارىن تاڭداۋ كەزىندە ۇلتتىق بانك تاۋەكەل-كىرىستىلىك قاتىناسىندا بارىنشا اقىلعا قونىمدى تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتۋگە ۇمتىلادى.

ۇقساس جاڭالىقتار