قازاقستان • 09 ءساۋىر، 2020

وڭىرلەردەگى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ قاۋىپسىز ءوتۋى ءۇشىن ءىس-شارالار جۇرگىزىلۋدە - يۋري يلين

23 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يۋري يلين ەلدەگى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ ءوتۋى جايىندا باياندادى.

«14 ناۋرىزدا كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ ءاشىموۆ كوشەسىندە اۆتوموبيل كوپىرىندە سۋ تاسۋ ورىن الدى. ۋاقتىلى قابىلدانعان شارالاردىڭ ارقاسىندا تۇرعىن ۇيلەردى سۋ باسقان جوق. وڭىرلەردەگى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ قاۋىپسىز ءوتۋى ماقساتىندا مۇزدى بوساتۋ، ارىقتاردى، ارنالاردى  جانە اۆتوموبيل مەن تەمىر جولدارىنىڭ استىنداعى سۋ وتكىزۋ قۇرىلىستارىن  تازالاۋ پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالارى جۇرگىزىلۋدە»، دەدى ول.

ىشكى ىستەر ءمينيسترى ورىنباسارىنىڭ سوزىنە سەنسەك، اقمولا، قوستاناي، شىعىس قازاقستان جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى سۋ تاسقىنىنىڭ بەلسەندى فازاسىنا ءتۇسىپ وتىر.

«تەمپەراتۋرانىڭ جوعارىلاۋى سالدارىنان قارقىندى تۇردە قار ەرۋ جالعاسۋدا، جەكەلەگەن وڭىرلەردە قار جانە جاڭبىر تۇرىندە مول جاۋىن-شاشىن تۇسۋدە. وسىنىڭ  ءبارى سۋ تاسقىنىنىڭ كۇردەلەنۋىنە اكەپ سوعادى. 7-9 ءساۋىر ارالىعىندا رەسپۋبليكادا ەرىگەن قار سۋى مەن تاسقىن سۋلارى قوستاناي وبلىسىندا 60 تۇرعىن ءۇيدى جانە اقمولا، شىعىس قازاقستان، قوستاناي وبلىستارىنىڭ 115 اۋلا اۋماقتارىن باستى. قار جانە جاڭبىر تۇرىندە مول جاۋىن-شاشىن ءتۇسۋى، ورىستەردەن ەرىگەن قار سۋىنىڭ كەلۋى سالدارىنان ء تىمتۋىر وزەنىنىڭ سۋ دەڭگەيى كوتەرىلدى، بۇل 60 تۇرعىن ءۇي مەن قوستاناي وبلىسى قاراسۋ اۋدانىنىڭ قارامىرزا اۋىلىندا نابەرەجنايا كوشەسىندە ورنالاسقان 110 اۋلا اۋماقتارىن سۋ باسۋعا اكەپ سوقتى»، دەدى يۋ.يلين.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار