پارلامەنت • 08 ءساۋىر، 2020

سەنات جۋرناليستەرگە ارنالعان بايقاۋ ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزدى

28 رەتكورسەتىلدى

سەنات توراعاسى داريعا نازارباەۆانىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جۋرناليستەرگە ارنالعان «امانات» بايقاۋىنىڭ ەرەجەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.

بايقاۋدى وتكىزۋ تارتىبىنە ماڭىزىنا بايلانىستى تاعى ءبىر باعىت قوسىلدى – بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكىلدەرى كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن كۇرەسىپ جاتقان جانە ونىڭ زالالدارىن جويۋعا بەلسەندى قاتىساتىن مامانداردىڭ قىزمەتىن جاريا ەتەتىن بولادى.

توتەنشە جاعداي كەزىندەگى ەلىمىزدەگى اۋقىمدى شارالارعا بەلسەنە اتسالىسىپ جاتقان مەديتسينا، ىشكى ىستەر ورگاندارى، ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندار، اسكەريلەر، ەرىكتىلەر، ازاماتتار مەن باسقا دا ۇيىم ماماندارىنىڭ بىلىكتىلىگى، باتىلدىعى مەن باتىرلىعى دارىپتەلگەن ماتەريالدار ەرەكشە باعالانادى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سەناتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى جانە بلوگەرلەر اراسىندا سەنات ماتەريالدارى بويىنشا ۇزدىك زەرتتەۋگە ارنالعان «امانات» جانە ەكولوگيالىق جۋرناليستيكاعا ارنالعان «تۋعان ەل» بايقاۋىن جاريالاعان بولاتىن.

«امانات» بايقاۋى سەنات قىزمەتى تۋرالى قازاقستان جۇرتشىلىعىنىڭ حاباردار بولۋىن ارتتىرۋعا ارنالعان. بايقاۋعا تۇسەتىن جۇمىستاردا سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ زاڭدارعا ەنگىزگەن تۇزەتۋلەرىنىڭ ماڭىزى مەن ەرەكشەلىگى جانە ولاردىڭ پروبلەمالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە، دەپۋتاتتاردىڭ ايماقتار ماسەلەلەرىن شەشۋگە قاتىسۋى مەن ءماسليحاتتاردىڭ زاڭ شىعارۋ قىزمەتىندەگى ءرولىن ايقىنداۋعا باعىتتالعان.

«تۋعان ەل» بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىلارى ءوز ماتەريالدارىندا قورشاعان ورتانى قورعاۋ ماسەلەلەرىنە قالىڭ جۇرتشىلىقتىڭ نازارىن اۋدارۋى، ازاماتتاردىڭ ەكولوگيالىق قولايلى جانە قاۋىپسىز ورتادا تۇرۋ قۇقىعىن قورعاۋعا، سونداي-اق ەكولوگيالىق پروبلەمالاردى جاريا ەتۋگە، ءتىرى تابيعاتتىڭ بيوالۋانتۇرلىلىگىن ساقتاۋعا جۋرناليستەردى تارتۋى ءتيىس.

بايقاۋعا جۋرناليستەر، رەسپۋبليكالىق جانە ايماقتىق تەلەارنالار مەن گازەتتەردىڭ، ينتەرنەت باسىلىمدار مەن راديولاردىڭ قىزمەتكەرلەرى، بلوگەرلەر قاتىسا الادى. بايقاۋعا 1 قىركۇيەك پەن 5 مامىر ارالىعىندا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانعان اۆتورلىق ۇجىمداردىڭ، جەكە اۆتورلاردىڭ ماتەريالدارى قاتىساتىن بولادى. بايقاۋ وتكەن جىلدىڭ 1 قاراشاسىندا باستالعان بولاتىن. ماتەريالدار ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 12 مامىرىنا دەيىن قابىلدانادى، 20 ماۋسىمدا قورىتىندىلاۋ جوسپارلانىپ وتىر.

بايقاۋ جەڭىمپازدارى باعالى سىيلىقتارعا يە بولادى. بايقاۋعا قاتىستى تولىق اقپاراتتى پارلامەنت سەناتىنىڭ سايتىنان، سونىمەن قاتار الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي اككاۋنتتاردان بىلۋگە بولادى.

 

ماتەريالداردى Press_Senat@mail.ru ەلەكتروندىق پوشتاسىنا جىبەرۋ قاجەت.

سوڭعى جاڭالىقتار

پاۆلوداردا ەكوبازار اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:09

ۇقساس جاڭالىقتار