ايماقتار • 08 ءساۋىر، 2020

تۇركىستان: 400-گە جۋىق مەديتسينا قىزمەتكەرى قاۋىپ-قاتەردىڭ ورتاسىندا ءجۇر

37 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسىندا 400-گە جۋىق دارىگەر، ورتا جانە كىشى بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ادام ومىرىنە اراشا  ءتۇسىپ، كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن كۇرەسۋدە.

وبلىس بويىنشا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيامەن اۋىرعان ناۋقاستاردى جاتقىزۋ ءۇشىن 150 توسەك-ورىن جاساقتالعان.  پاندەميالىق ىندەتكە ۇقساس كلينيكاسى بار ناۋقاستاردى جاتقىزىپ،  دياگنوزدارىن انىقتاۋ ماقساتىندا 510 توسەك - ورىنعا پروۆيزورلىق گوسپيتالدار قاراستىرىلعان.  ودان بولەك بارلىق اۋداندار مەن قالالارداعى ينفەكتسيالىق اۋرۋلار بولىمدەرى دايىن.  قارىم-قاتىناستا بولعانداردى وقشاۋلاۋ ءۇشىن وبلىس اۋماعىنا 955 توسەك ورىنعا كارانتيندىك ورتالىقتار اشىلعان. مىنە وسى مەديتسينالىق مەكەمەلەردە ناۋقاستارعا قىزمەت كورسەتەتىندەردىڭ اماندىعى مەن ساقتىعى، قاۋىپسىزدىك شارالارمەن تولىق قامتىلۋى ماڭىزدى.

ناۋقاستارعا تاۋلىك بويى مەديتسينالىق ەم كورسەتىپ جۇرگەن «جەتىساي اۋداندىق ينفەكتسيالىق گوسپيتالدىڭ» مەڭگەرۋشىسى  زاميرا تاشيموۆا ىندەتكە شالدىققان ناۋقاستاردىڭ قينالعانىن كورگەندە جۇرەگى اۋىراتىنىن ايتادى. «بىراق، قيىن ساتتە بارىنشا بەكەم بولىپ، تاباندىلىق كورسەتۋىمىز قاجەت ەكەنىن تۇسىنەمىز. ءوز تاراپىمىزدان دا بارلىق ساقتىق شارالارىن قاداعالاۋدامىز. 14 كۇن سايىن تەكسەرىلىپ، كوروناۆيرۋس ىندەتىنە سىناما تاپسىرامىز»، دەيدى زاميرا ىلياسقىزى.

ال، تۇركىستان قالالىق ورتالىق اۋرۋحاناسى جۇقپالى اۋرۋلار ءبولىمىنىڭ كارانتيندىك رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتقان دارىگەرلەرى تۇرعىنداردى بارلىق تىيىمعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرادى. ەكى اپتادان بەرى ءۇي بەتىن كورمەگەن تۇركىستان وبلىستىق قوعامدىق دەنساۋلىق باسقارماسىنىڭ شتاتتان تىس ينفەكتسيونيست-دارىگەرى زاميرا دجۋرابەكوۆا وتباسىمەن قايتا قاۋىشاتىن كۇندى ارماندايدى. ءوز ومىرلەرىن باسكە تىككەن وسىنداي  دارىگەرلەردىڭ ەڭبەگى ەرەن. ياعني ءاربىر ازامات كارانتين كەزىندەگى بارلىق تالاپتى ورىنداپ، ءوزىن ىندەتتەن قورعاۋ ارقىلى  دارىگەرلەرگە دە قاۋىپ توندىرمەيتىنىن ۇمىتپاعانى ءجون.

 

 

تۇركىستان وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار