سپورت • 02 ءساۋىر، 2020

شاحمات: جانسايا ابدىمالىك الەمدىك رەيتينگتە جوعارىلادى

11 رەتكورسەتىلدى

قازاقتىڭ شاحماتشى قىزى جانسايا ابدىمالىكتىڭ وسىدان بىرەر اپتا بۇرىن شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىندا وتكەن اسا ءىرى حالىقارالىق تۋرنيردە ءۇشىنشى ورىندى يەلەنگەنى ەسىمىزدە.

سول تابىسىنىڭ ارقاسىندا جانسايا ايەلدەر اراسىنداعى الەمدىك رەيتينگتە جوعارلاپ، قازىرگى كەزدە 16 ورىندى ولجالاۋدا. ونىڭ ەنشىسىندە 2778 ۇپاي بار. بۇل – ابدىمالىكتىڭ سپورتتىق كارەراسىندا ازىرگە ەڭ زور ناتيجەسى. سونىمەن قاتار، قانداسىمىز 20 جاسقا دەيىنگى شاحماتشىلار اراسىندا الەمدىك رەيتينگتە كوش باستاپ تۇر. 

ال قازاقستاننىڭ شاحماتشى قىزدارى اراسىندا ەڭ ۇزدىك ناتيجە دينارا سادۋاقاسوۆاعا تيەسىلى. قورجىنىندا 2500 ۇپايى بار ارۋىمىز 12 ورىندى ەنشىلەۋدە.

ەرلەر اراسىندا «توپ-100» شاحماتشىنىڭ قاتارىندا تەك رينات جۇماباەۆ قانا بار. 2654 ۇپايمەن ول 90 ورىنعا جايعاستى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

Covid-19: تاعى 3 ادام كوز جۇمدى

كوروناۆيرۋس • كەشە

Covid-19: 184 ادام جازىلىپ شىقتى

كوروناۆيرۋس • كەشە

نۇكتە فيلوسوفياسى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار