كوروناۆيرۋس • 31 ناۋرىز، 2020

كوروناۆيرۋستان تاعى ەكى ادام ايىقتى

89 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان بويىنشا جالپى جازىلعاندار سانى 24-كە جەتتى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

- 31 ناۋرىزدا كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن نۇر-سۇلتان قالاسىنان 1 ادام جانە الماتى قالاسىنان 1 ادام ەمدەلىپ شىقتى. قازاقستان بويىنشا جالپى جازىلعانداردىڭ سانى 24-كە جەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار