قازاقستان • 30 ناۋرىز، 2020

«قاۋىپتىلىگى ورتاشا» توپتاعى ماماندار ايىنا 380 مىڭ تەڭگەدەن الادى

88 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ حابارلادى.

«قاۋىپتىلىگى ورتاشا» – كارانتيندىك ستاتسيونارلارداعى دارىگەرلەر، ورتا جانە كىشى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى، سانيتارلىق دارىگەرلەر (مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر)، جەدەل جاردەم جۇرگىزۋشىلەرى جانە ت. ب. ۇستەمە اقى 5 جتم (212،5 مىڭ تەڭگە) قۇرايدى.

«بارلىعى – 11994 قىزمەتكەر. ولار ايىنا 212 مىڭ تەڭگە ۇستەمە اقى الادى. ياعني، ورتاشا ايلىعىن قوسقاندا ولار شامامەن 380 مىڭ تەڭگە الادى»، دەدى داۋرەن اباەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار