قازاقستان • 28 ناۋرىز، 2020

«بىرگە ەڭسەرەمىز» جوباسىنا داۋرەن بەرىك ۇلىنىڭ اۋلەتى قاتىسۋدا

29 رەت كورسەتىلدى

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى كارانتين كەزىندە «بىرگە ەڭسەرەمىز» جوباسىن باستاعان بولاتىن. 

جوباعا داۋرەن بەرىك ۇلىنىڭ اۋلەتى قاتىسىپ، دارىگەرلەرگە ارنالعان اسەم ءانىن ورىندادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار