قوعام • 27 ناۋرىز، 2020

كارانتين رەجيمىن بۇزعاندارعا قانداي جازا قاراستىرىلادى؟

25 رەتكورسەتىلدى

توتەنشە جاعداي كەزىندە كارانتين رەجيمىنىڭ  تالاپتارىن ساقتاماعانى ءۇشىن ازاماتتار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن.

- ەسكەرتۋ نەمەسە 26،5 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل;

- 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ (اقبتك-ءنىڭ 476-بابى).

سونىمەن قاتار، ازاماتتار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ زاڭدى تالاپتارىنا باعىنباعانى ءۇشىن مىناداي جازاعا تارتىلادى (اقبتك-ءنىڭ 667-بابى):

- 106 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى مولشەرىندە ايىپپۇل;

- 10 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ.

سونىمەن بىرگە، توتەنشە جاعداي كەزىندە بيلىك وكىلىنىڭ زاڭدى تالابىنا باعىنباعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلادى:

- 5،3 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى مولشەرىندە  ايىپپۇل;

- نەمەسە ەكى جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ (قر قك 379-بابى).

بارلىق شەكتەۋ ءىس-شارالارى ۋاقىتشا جانە ينفەكتسيانىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن عانا قابىلدانىپ جاتقانىن  ايتىپ وتكەن ءجون.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار