ايماقتار • 25 ناۋرىز، 2020

جامبىل وبلىسى: سوڭعى اپتادا قىرىققابات، كارتوپ جانە قانت باعاسى كوتەرىلگەن

25 رەت كورسەتىلدى

جامبىل وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى تاڭدا كۇنىنە ەكى رەت وڭىردەگى 12 ءىرى سۋپەرماركەت پەن 4 بازارداعى نەگىزگى ازىق-ت ۇلىك باعالارى مەن قامتىلۋ جاعدايىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلۋدە.

اتالعان باسقارما باسشىسى بەرىك نىعماشەۆ سوڭعى اپتادا قىرىققابات جانە كارتوپ باعالارى 3 پايىزعا، قانت باعاسىنىڭ 2 پايىزعا كوتەرىلگەنىن مالىمدەدى.

«كوكونىس باعالارى ماۋسىمدىق سيپاتتاعى ساقتاۋ شىعىندارىنا سايكەس جىلداعى ءوسۋ ديناميكاسىنا سايكەس كوتەرىلۋدە. قانت باعاسىنا رەسەيدەگى يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى مەن باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى اسەر ەتۋدە. باعالاردى تەجەۋ ءۇشىن تۇراقتاندىرۋ قورىنان قالانىڭ نەگىزگى ءىرى سۋپەرماركەتتەرى مەن الەۋمەتتىك دۇڭگىرشەكتەرى ارقىلى تاۋارلار نارىق باعاسىنان 14-45 پايىزعا تومەن وتكەرىلۋدە. بۇگىنگى كۇنگە قانتتىڭ ءۇش ايعا جەتكىلىكتى 2،5 مىڭ توننا قورى بار. ءۇش اي ىشىندە تاراز قالاسىنداعى قانت زاۋىتى ىسكە قوسىلادى، برازيليادان وعان قاجەتتى قانت قۇراعىن جەتكىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە» دەيدى بەرىك نىعماشەۆ.

  

جامبىل وبلىسى

 

   

 

   

سوڭعى جاڭالىقتار

تاكەن جازعان اشتىق

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار