قوعام • 21 قازان، 2019

الماتىدا №92 باعىتتاعى اۆتوبۋستار جاڭاردى

68 رەتكورسەتىلدى

تولىقتاي جاڭارتىلعان قوزعالىس قۇرامى 19 قازاندا قالا كوشەلەرىنە شىقتى، - دەپ حابارلادى قالا اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى. اتالعان باعىتتا بۇدان بىلاي 12 مەترلىك 20 جاڭا اۆتوبۋس قاتىنايتىن بولادى.

«كولىكتەر تۇگەل ءپاس ەدەندى، كەڭ جانە قالا تۇرعىندارىن تاسىمالداۋعا لايىقتالعان. اۆتوبۋستار تابيعي گازبەن ىستەيدى، كونديتسيونەر مەن بەينەباقىلاۋ قوندىوعىلارىورناتىلعان. سىيىمدىلىعى – 104 ادام، 22 وتىراتىن ورىندىعى جانە قوسىمشا تاعى قوزعالىسى قيىن جاندارعا ارنالعان 3 ورنى بار»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار