ايماقتار • 21 قازان، 2019

قوستانايدا ەرلى-زايىپتى زەينەتكەرلەر ءورتتىڭ قۇربانى بولدى

4 رەتكورسەتىلدى

قىسقا قاراي وبلىس وڭىرىندە جەكە ۇيدەن شىعاتىن ءورت كوبەيەدى. قوستاناي اۋدانىنا قاراستى ۆلاديميروۆ اۋىلىنداعى ءبىر ۇيدەن ءورت شىقتى.

60 شارشى مەتر بولاتىن شاعىن جەكە ءۇي جانىپ كەتتى.  تاڭ اتا جانعان ءورت ساعات  09.00-دە تولىق سوندىرىلگەن. قىزىل وت اۋىزدىقتالىپ بولعان سوڭ، ءۇي ىشىنەن ەكى ادامنىڭ دەنەسى تابىلعان. ولار وسى ءۇيدىڭ يەسى، 1952 جانە 1954 جىلى تۋعان  زەينەتكەرلەر بولاتىن.     

الدىن الا بولجام بويىنشا، ەلەكتر سىمدارىنىڭ تۇيىقتالۋىنان وت تۇتانعان. وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى تۇرعىنداردى قىسقا دايىندىق كەزىندە پەشتى عانا ەمەس، ەلەكتر سىمدارىن دا تەكسەرتۋدى ەسكەرتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

كۇلكى كەرۋەنى № 16

رۋحانيات • بۇگىن، 12:04

اقىنعا ارنالعان كۇن

رۋحانيات • بۇگىن، 07:46

قالانى دامىتۋ قۇجاتى دايىن

ايماقتار • بۇگىن، 07:43

باسپانامەن قامتيتىن باستى قۇجات

باعدارلامالار • بۇگىن، 07:23

ەر ەدىگە جانە ەلدىك مۇددە

رۋحانيات • بۇگىن، 07:20

بولمىسى ءبۇتىن باعاەۆ

رۋحانيات • بۇگىن، 07:19

ۇقساس جاڭالىقتار