ساياسات • 16 قازان، 2019

رەسەيدەن دە ۇيرەنۋگە بولادى

47 رەت كورسەتىلدى

جاقىندا «وتانداستار قورى» كەاق قىزمەتكەرلەرى رەسەي فەدەراتسياسىندا وتانداستاردى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ حالىقارالىق تاجىريبەسىن زەرتتەۋ ماق­ساتىندا ماسكەۋ قالاسىنا ىسساپارمەن بارىپ قايتتى.

ساپار بارىسىندا تا­ۋەل­سىز مەملەكەتتەر دوس­­­تاس­تىعى ىستەرى، شەتەل­دە تۇراتىن وتانداس­تار جانە حالىقارالىق گۋ­ما­­ني­تارلىق ىنتىماق­تاستىق جونىندەگى فەدە­رال­دىق اگەنتتىك (روس­سوترۋد­نيچەستۆو)، شە­تەل­دە تۇرا­تىن وتانداستاردى قولداۋ جانە قۇقىعىن قورعاۋ قو­رى جانە باسقا دا رەسەي فە­­دەراتسياسىنداعى وتان­داستاردى مەملەكەتتىك قول­داۋ باعىتىندا قىزمەت ات­قاراتىن ۇيىمدار وكىل­دەرىمەن كەزدەسۋلەر ۇيىم­داستىرىلدى. باس­قوسۋ­لارعا دياسپورالاردى قولداۋدىڭ تۇرلەرى مەن نىساندارىنىڭ حالىقارالىق تاجىريبەسى، مەملەكەتتىك جانە باس­قا دا باعدارلامالار نەگى­زىندە شەتەلدە تۇراتىن وتان­داس­تاردىڭ ەلگە ورالۋى، قو­نىس اۋدارۋ (رەپاترياتسيا)، ەلگە بەيىمدەلۋگە كومەك كور­سەتۋ جانە دياسپورانىڭ ما­سە­لە­لەرى بويىنشا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اتقارىپ جات­­قان شارالارى ارقاۋ بولدى.

ءىسساپار ناتيجەسىندە ات­قا­رىلعان شارالار قورى­تىندىسى بويىن­شا بىرقاتار ۇسىنىس­تار ازىرلەندى. بۇل ۇسىنىستاردىڭ قاتارىندا «وتانداستار قورى» كەاق پەن رەسەيلىك بىرقاتار ۇيىمدار اراسىندا مەموراندۋمدار جاساسۋ، قور قىزمەتكەرلەرىنىڭ تمد-دا جانە حالىقارالىق گۋما­نيتارلىق ىنتىماقتاستىق ىستەرى جونىندەگى فەدەرال­دىق اگەنتتىگىندە (روسسوترۋد­ني­چەستۆو) تاعىلىمدامادان ءوتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ، رەسەي­دىڭ شەتەلدەردەگى وتان­داستارمەن جۇمىس ىستەۋ تا­جىريبەسىنە باسا نازار اۋدا­رۋ ماسەلەلەرى بار. ايتا كە­تەيىك، رەسەيلىك ءتيىستى ۇيىم­دار شەتەلدەگى وتانداستارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ بارلىق سپەكترىن جۇزەگە اسى­رىپ قا­نا قويماي، سونىمەن قاتار الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە رەسەي مادەنيەتى مەن وزىندىك ەرەكشەلىگىن ساقتاۋ جانە دامىتۋ ماق­ساتىندا ءوزارا بايلانىستى جۇمىستىڭ وزگە دە تۇرلەرىن قاتار جۇرگىزەدى.

بۇلاردان بولەك، «شە­تەل­­دەگى وتانداستاردى مەم­لەكەتتىك قولداۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زا­ڭىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋ كەزىندە شەتەلدەگى وتانداس­تاردى مەملەكەتتىك قول­داۋ جونىندەگى قوعامدىق قا­تى­ناستاردى قۇقىقتىق رەت­تەۋدەگى رەسەي تاجىري­بە­سىن ەسكەرۋ كەرەك. «2020-2030 جىلدارعا ارنالعان شە­تەل­دەردەگى قازاقتاردى قولداۋ جانە قازاقستانعا ەرىكتى قو­نىس اۋدارۋدىڭ مەم­لەكەتتىك باعدارلاماسى» جوباسىن ازىرلەۋ كەزىندە رەسەي تاجىري­بەسىن قاپەر­گە الۋ، «رەسەيدەگى شەتەل ازا­­مات­تارى­نىڭ قۇ­قىق­­تىق جاعدايى تۋرالى» فەدە­رال­دىق زاڭعا ەنگىزىلگەن رف زاڭ­ناماسىنداعى جاڭا­لىق­تاردى نازارعا الۋ قاجەتتىگى ۇسىنىستارعا ەنگى­زىلدى. ايتا كەتەيىك، تمد ەل­دەرىنەن كو­شىپ كەلۋشىلەر مەر­زىمى شەك­تەۋسىز رف-دا تۇ­رۋعا رۇق­سات الۋ (ىقتيار حات) مۇمكىندىگىنە يە، جوعارى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاما­لا­رى­نىڭ تۇلەكتەرى رف-عا تۇراقتى نەگىز­دە جۇمىسقا ور­نالاسۋعا مۇمكىندىگى بار.

سونداي-اق رەسەيدىڭ شەتەلدە تۇراتىن وتانداستا­رىنىڭ ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارۋىنا جاردەم كورسەتۋ، ەل وڭىرلەرىن دامىتۋ قاجەت­تىلىكتەرىمەن شەتەلدە تۇ­راتىن وتانداستارىنىڭ الەۋەتىن بىرىكتىرۋ مۇمكىن­دىك­­تەرىن پايدالانۋ، ەل حال­قىنىڭ سانىن، ءبىرىنشى كەزەكتە مەملەكەت ءۇشىن سترا­تەگيالىق ماڭىزى بار اۋماق­­تاردا تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان شارالار جۇيە­سىن ايقىنداۋ بويىنشا قول­عا العان تاجىريبەلەرى نازار اۋدارارلىق.

 

دايىنداعان

جولدىباي بازار،

«Egemen Qazaqstan»

 

سوڭعى جاڭالىقتار

شىمكەنتتە قوناەۆ داڭعىلى اشىلدى

ايماقتار • بۇگىن، 17:58

الماتى ماڭىندا جەر سىلكىندى

ايماقتار • بۇگىن، 16:42

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 14:08

ۇقساس جاڭالىقتار