قوعام • 10 قازان، 2019

قالامگەرلەر شەكارا زاستاۆاسىنا باردى

12 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كومي­؛تە­؛تىنىڭ شەكارا قىزمەتى اسكە­؛ري قىزمەتشىلەردى رۋحاني تاربيەلەۋ، ولاردىڭ ادەبي تانىمدارىن كەڭەيتۋ جانە وتانشىلدىق سەزىمدەرىن ودان ءارى ارتتىرۋ، سونداي-اق حالىق قاھارمانى، جازۋشى قاسىم قايسەنوۆ اتىنداعى شەكارا زاستاۆاسىمەن جانە ەلدىڭ شىعىس شەبىمەن اقىندار مەن جازۋشىلاردى تانىس­؛تىرۋ، شەكارا ماڭىنداعى حالىقتى شەكارانى بىرلەسىپ قورعاۋعا شاقىرۋ ماقساتىندا زايسان قالاسىندا ورنالاسقان 2017 اسكەري ءبولىمىنىڭ قوسىندارىنا قازاقستان جازۋشىلار وداعى مۇشەلەرىنىڭ شىعارماشىلىق ساپارىن ۇيىمداستىردى.

شەكارا قىزمەتى ۇيىت­؛قى بولىپ وتىرعان شى­؛عارماشىلىق ساپارعا قا­؛زاق­؛ستان جازۋشىلار وداعى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىن­؛باسارى، بەلگىلى اقىن باقىت بەدەلحان باستاعان اقىندار مەن جازۋشىلار قاتىستى. ساپاردىڭ ءبىرىنشى كۇنى شىعارماشىلىق ۇجىم زايسان شەكارا جاساعىنىڭ داڭق مۋزەيىن، كىتاپحاناسىن ارالادى. سول كۇنى كەشقۇرىم اۋداندىق مادەنيەت ۇيىندە اسكەري قىزمەتشىلەرى جانە اۋدان حالقىمەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋ ۇيىمداستىرىلدى.

ساپاردىڭ ەكىنشى كۇنى وسىنداي شىعارماشىلىق كەزدەسۋ «؛اقجار»؛ شەكارا كومەنداتۋراسى ورنالاسقان اق­؛جار اۋىلىنىڭ مادەنيەت ۇي­؛ىن­؛دە جالعاسىن تاپتى. بۇل شىعار­؛ماشىلىق كە­؛زە­؛دە­؛سۋگە دە شەكاراشىلار مەن شەكا­؛را ماڭىنداعى تارباعاتاي اۋدانىنىڭ حالقى قاتىستى. كەزدەسۋدەن سوڭ شىعارماشىلىق توپ حالىق قاھارمانى، جازۋشى قاسىم قايسەنوۆ اتىنداعى شەكارا زاستاۆاسىنا ارنايى ات باسىن بۇردى. زاستاۆانىڭ تاريحىمەن، تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىسقان اقىن، جازۋشىلار زاستاۆا ساربازدارى جانە ويشىلىك اۋىلىنان كەلگەن مەكتەپ وقۋشىلارىنا ءوز شىعارمالارىن وقىپ، جاۋىنگەرلەرمەن ەركىن سۇحباتتاستى.

ساپاردىڭ ءۇشىنشى كۇنى اقىن-جازۋشىلار «؛قا­؛را­؛تال»؛ شەكارا كومەنداتۋراسى ورنالاسقان قاراتال اۋى­؛لى­؛نىڭ مادەنيەت ۇيىندە اۋىل حالقىمەن جانە اسكەري قىز­؛مەتشىلەرمەن كەزدەستى. قاراتال اۋىلىنان زايسان قالا­؛سىنا قايتار جولدا اقىن­؛دار جامبىل اۋىلىنا كەلىپ، ومىردەن ەرتە كەتكەن تالانتتى اقىن نۇرلان ماۋكەنۇلى اتىنداعى سايا­؛باققا ايالداپ، جينالعان اۋىل تۇرعىندارىمەن ديدار­؛لاسىپ، جىر شۋماقتارىن وقى­؛دى. وسىمەن ەكىنشى جىل ۇيىم­؛داستىرىلىپ وتىرعان ءىس-شارانىڭ اسەرىمەن اقىن-جازۋ­؛شىلاردىڭ قالامىنان تۋعان پاتريوتتىق، سونىڭ ىشىندە ەل شەبىن، تۋعان جەردى، وتاندى قورعاۋ تاقىرىبىنداعى شى­؛عار­؛مالار جيناعىن كىتاپقا باسىپ شىعارۋ كوزدەلگەن. كى­؛تاپ­؛تار ەل شەبىندەگى شەكارا زاستاۆالاردىڭ كىتاپ­؛حا­؛نالارىنا تاراتىلىپ بەرىلمەك.

«؛ەگەمەن-اقپارات»؛

 ؛

 ؛

سوڭعى جاڭالىقتار

ەڭ قىسقا اڭگىمە. ءجاۋدىر نارتاي

ەڭ قىسقا اڭگىمە • بۇگىن، 13:03

ەڭ قىسقا اڭگىمە. الىبەك بايبول

ەڭ قىسقا اڭگىمە • بۇگىن، 12:58

ەڭ قىسقا اڭگىمە. بولات شاراحىمباي

ەڭ قىسقا اڭگىمە • بۇگىن، 12:55

ەڭ قىسقا اڭگىمە. اسحات ومىرباەۆ

ەڭ قىسقا اڭگىمە • بۇگىن، 12:54

كۇلكى كەرۋەنى № 5

رۋحانيات • بۇگىن، 12:35

اقجايىقتا ايماقتىق فورۋم ءوتتى

ايماقتار • بۇگىن، 12:28

ەلىمىزدەگى ەڭ ءوتىمدى كولىكتەر

ەكونوميكا • بۇگىن، 12:17

توپاستىق جامان بولادى

100 • بۇگىن، 11:04

جاقسىنىڭ كوزىمەن جۇزدەسۋ

رۋحانيات • بۇگىن، 09:45

جامبىلدىڭ جومارت جاندارى

ايماقتار • بۇگىن، 09:41

مەسەناتتىڭ مىرزالىعى

ايماقتار • بۇگىن، 09:38

ساكەن جانە «ەڭبەكشى قازاق»

رۋحانيات • بۇگىن، 09:33

جازۋدىڭ ماشاقاتى

قوعام • بۇگىن، 09:31

كيبەرقىلمىس كۇشەيىپ بارادى

قوعام • بۇگىن، 09:25

جاڭا عارىش جۇيەسى – قازاقستاندا

قازاقستان • بۇگىن، 09:20

«ادامنىڭ كۇنى – اداممەن»

ايماقتار • بۇگىن، 09:16

التىن كۇز، ارايلى سالتانات

ايماقتار • بۇگىن، 09:15

قاۋىپسىز جولعا قاشان جەتەمىز؟

ايماقتار • بۇگىن، 09:12

بالداققا سۇيەنگەن تاعدىر

قوعام • بۇگىن، 09:10

كومىر باعاسى كوڭىلگە قونىمدى ما؟

ايماقتار • بۇگىن، 09:07

نان بولسا، ءان بولادى

قازاقستان • بۇگىن، 08:49

بەلسەنە قاتىسۋ قاجەت

قازاقستان • بۇگىن، 08:45

بيزنەستىڭ دامۋىنا باستاعان فورۋم

قازاقستان • بۇگىن، 08:39

سەرىكتەستىك سەنىمدى نىعايتادى

قازاقستان • بۇگىن، 08:37

قازاق مۋزىكاسىنىڭ قاراشاڭىراعى

ايماقتار • بۇگىن، 08:33

دارالاپ ۇلى دالا ۇلاعاتىن

رۋحانيات • بۇگىن، 08:23

قىزىلشا اۋرۋىنا قىراعىلىق قاجەت

مەديسينا • بۇگىن، 08:20

پرەزيدەنت ارحيۆىنە – 25 جىل

پرەزيدەنت • بۇگىن، 08:18

امەريكامەن ساۋدا-ساتتىق ۇلعايادى

قازاقستان • بۇگىن، 08:13

ۇقساس جاڭالىقتار