25 تامىز، 2019

جارمەڭكە جەكسەنبىدە دە جالعاسا بەرەدى

84 رەتكورسەتىلدى

ءار دەمالىس سايىن ەلورداداعى ساۋران 7، «Nova City» تك جانە جاعالاۋ شاعىن اۋدانى (سىعاناق-ش.ايتماتوۆ) مەكەن جايلارى بويىنشا اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرى جارمەڭكەلەرى وتەدى دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

جارمەڭكەلەر ءار سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ساعات 9.00-دەن 18.00-گە دەيىن بولادى. ۇيىمداستىرۋشى - نۇر سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمدىگى.

جارمەڭكەلەردە اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىنىڭ ءار ءتۇرلى اسسورتيمەنتى ۇسىنىلعان: كوكونىستەر مەن جەمىستەر، قىشقىل ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرى، شۇجىقتار جانە ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرى جانە ت.ب.

قالا ازاماتتاردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن وسىندا «التىن ادام» تىگىن فابريكاسى، «Elish» تىگىن تسەحى، «دانمارد» جشس، جەڭىل ونەركاسىپ ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ وداعىنىڭ («ۋنيۆەرMAG.kz» وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ دۇكەنى) قاتىسۋىمەن جارمەڭكەلەر وتەدى. سونىمەن قاتار بازارلار مەن ساۋدا ورتالىقتارىنا مەكتەپ كيىمدەرى مەن وقۋ قۇرالدارىن جاپپاي ساتىلىمى ءوتىپ جاتقاندىعىن حابارلايمىز.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار