ايماقتار • 19 شىلدە، 2019

«ارالتۇز» اق ارىس تۇرعىندارىنا قارجىلاي كومەك بەردى

139 رەتكورسەتىلدى

«ارالتۇز» اق ارىس قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن ءبىر كۇندىك جالاقى قورىنان ماتەريالدىق كومەك كورسەتتى.

سونداي-اق زاۋىتتىڭ 500-دەن استام قىزمەتكەرى «ارالتۇز» اق باسشىلىعىنىڭ باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى جانە زارداپ شەككەن تۇرعىندارىنا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ءبىر كۇندىك تابىسىن قوسىمشا قورعا اۋداردى.

«ءبىزدىڭ كاسىپورىن دا الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنە وتىرىپ، بارلىق قازاقستاندىقتار ءۇشىن قيىن كەزەڭدە وتانداستارىمىزعا قولداۋ كورسەتۋدى ءجون سانايدى»، دەدى «ارالتۇز» اق پرەزيدەنتى ا.تاۋاساروۆ.

«ارالتۇز» اق - قازاقستانداعى ونەركاسىپ پەن تۇز نارىعىندا كوشباسشى، سونداي-اق تۇز وندىرەتىن تمد-داعى ءۇش ءىرى كومپانيانىڭ ءبىرى. قازىرگى ۋاقىتتا «ارالتۇز» اق ونىمدەرىنىڭ 75 پايىزدان استامى رەسەي فەدەراتسياسى، قىرعىزستان، ءازىربايجان جانە ۋكرايناعا ەكسپورتتالادى. 2019 جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «ارالتۇز» اق رەسەيلىك اس تۇزى نارىعىندا 18 پايىزدان استام نارىق ۇلەسىن الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار