ايماقتار • 11 شىلدە، 2019

مۇناي كومپانياسى سپورت كەشەنىن سىيعا تارتتى

204 رەت كورسەتىلدى

حالىق كوپ شوعىرلانعان مۇنايلى اۋدانىنىڭ اۋىلدارىندا الەۋمەتتىك نىساندار جەتكىلىكسىز. ماڭعىستاۋ وڭىرىندە وتكىزىلەتىن قازاقستان مۇنايىنىڭ 120 جىلدىق مەرەيتويى قارساڭىندا قاشاعان كەن ورنىن يگەرۋشى سولتۇستىك كاسپي جوباسىنىڭ وپەراتورى «نورت كاسپيان وپەرەيتينگ كومپاني ن.ۆ.» كومپانياسى ماڭعىستاۋ وبلىسى بەسشوقى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىنا جاڭا كوپ فۋنكتسيالى سپورت كەشەنىن تۇرعىزىپ، تابىس ەتتى.

الەۋمەتتىك جانە ينفرا­قۇ­رى­لىمدىق جوبالار شەڭ­بەرىندە جۇزەگە اسىرىلعان سپورت كەشەنى 4 گەكتارعا جۋىق الاڭ­دا ورنالاسقان. بۇل زاماناۋي ەكى قاباتتى عيمارات سپورت شا­را­لارىن ۇيىمداستىرۋعا، اۋىل تۇرعىندارىنىڭ دەنەشى­نىق­تىرۋ جانە ساۋىقتىرۋ جاتتىعۋ­لارى­مەن اينالىسۋىنا، سونىمەن قاتار اۋقىمدى سپورت جانە مادەني-كوپشىلىك ءىس-شارالار وتكىزۋگە ارنالعان. جاڭا كەشەندە شاعىن فۋتبول، باسكەتبول جانە ۆولەيبول جارىستارىن ۇيىمداستىرۋعا ارنالعان الاڭدار بار.

جاڭا سپورت كەشەنى 160 ورىنعا ارنالعان. سونىمەن بىرگە مۇندا ترەناجەر زالى، كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر، دۋش بولمەلەرى، ۇستەل ويىندارىنا ارنالعان بولمەلەر جانە باسقا دا سپورت تۇرلەرىمەن اينالىسۋعا ارنالعان بولمەلەر ورنالاسقان. سونداي-اق دەنەشىنىقتىرۋعا، توپ­تىق، ۇستەل جانە باسقا دا كوپ­تەگەن ويىندارعا قاجەت قۇرال-جاب­دىقتار بار. «جاقسى­لىق قىل­ساڭ ءبۇتىن قىل» دەگەن­دەي، «NCOC» كومپانياسى عيمارات­تى جيھاز جيىنتىعىمەن جانە نە­گىز­­گى قۇرالدارمەن جابدىقتاپ بەردى.

– مۇنايلى اۋدانىندا بۇگىن ايرىقشا كۇن. ويتكەنى اۋداندا العاش رەت وسىنداي ءزاۋلىم كەشەن اشى­­لۋدا. الداعى ۋاقىت­تا وسى سپورت الاڭىندا جاتتىق­قان جاس­وسپىرىمدەر اراسىنان بولا­شاق چەمپيوندار شىعاتىنىنا سەنىمدىمىن. ءبىز دارىندى بالا­لاردىڭ كاسىبي سپورتپەن اينالىسىپ، ويداعىداي دايىن­دىقتاردان ءوتۋى ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايمىز. جەڭىس جولىنداعى جالىندى جىگەرلەرىڭىزگە جار­قىن جەتىستىك تىلەي وتىرىپ، بار­لىق جارىستار مەن سايىستاردا ابى­روي بيىگىنەن كورىنىڭىزدەر، – دەدى ايماق باسشىسى س.ترۇموۆ كەشەن­نىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.

جالپى قۇنى 466،187 ملن تەڭگەنى قۇرايتىن سپورت كەشەن­نىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى 2018 جىلدىڭ مامىر ايىندا باس­تالعان ەدى. بۇل – بۇگىنگە دە­يىن ماڭعىستاۋ جانە اتى­راۋ وب­لىستارىندا 200-دەن اس­تام ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋ­­مەتتىك ءمانى بار نىساندار تۇر­عىزعان «NCOC» كومپا­نيا­سى­نىڭ بالالار مەن ءجاسوسپىرىم­دەردىڭ بۇقارالىق سپورتىن قول­داۋعا، اۋىل تۇرعىندارى ارا­سىندا سالاماتتى ءومىر سالتىن ناسي­حاتتاۋعا جانە دەنەشىنىق­تىرۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان الەۋ­مەتتىك جوبالاردى ىسكە اسى­رۋ­داعى تاعى ءبىر قوماقتى ۇلەسى.

– ەشبىر ىنتالاندىرۋسىز جانە ءتيىستى ماتەريالدىق بازانى نىعايتپاي، سپورتتى دامىتۋ جانە جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەت­كىزۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل ماق­­­ساتتا ءوندىرىس ورىندارىنىڭ الەۋ­­مەتتىك تۇرعىدان جاۋاپكەر­شىلىگى دە ماڭىزدى ءرول اتقارا­دى. بەس­شوقى اۋىلىندا تۇرعىزىل­عان جاڭا سپورت كەشەنى وسىنداي جۇ­مىستىڭ ايقىن ءبىر ۇلگى­سى بول­ماق. بۇگىننەن باستاپ ءوڭىر تۇر­عىن­­دارىنىڭ جايلى جەر­دە سپورت­پەن اينالىسۋىنا ءمۇم­­كىندىك تۋعانىنا وتە قۋانىش­­تىمىن. بۇل كەشەننىڭ جەرگى­لىكتى سپورت­شىلارعا ءوز شەبەر­لىگىن جەتىل­­دى­رۋگە سەپتىگىن تيگىزە­تىنىنە جانە وسىن­داعى جاستار­دىڭ ۇلكەن جەڭىس­­تەر مەن ماراپاتتارعا يە بولا­­تىن­دىعىنا سەنىمدىمىن، – دەدى جاڭا سپورت كەشەنىن اشۋ ءراسىمى كەزىندە باسقارۋشى ديرەك­­تورى­­نىڭ ورىنباسارى ە.ماراباەۆ.

دەمەك، «ءزاۋلىم سارايدا سپورت­­پەن شۇعىلدانسام عوي!» دەگەن بەسشوقىلىق جاستاردىڭ ارما­نى جاقىنداي ءتۇستى دەۋگە بولادى.

 

ماڭعىستاۋ وبلىسى

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قيلى-قيلى تاعدىرلار

تاريح • كەشە

ءبىر شاڭىراقتان – ءۇش مايدانگەر

رۋحانيات • 08 مامىر، 2021

قازاق دەگەنىمىز – باۋىرجان...

رۋحانيات • 08 مامىر، 2021

505-ءشى تۇرمەنىڭ تۇتقىندارى

تاريح • 08 مامىر، 2021

اسكەري ينجەنەرلەر ۇستاحاناسى

وقيعا • 07 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار