ايماقتار • 19 ماۋسىم، 2019

جامبىل وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق اقپاراتتىق-ناسيحاتتاۋ اپتالىعى ءوتتى

177 رەتكورسەتىلدى

مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ ءتىل ساياساتى كوميتەتى جامبىل وبلىسى اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ رەسپۋبليكالىق اپتالىق اياسىندا 2019 جىلعى 24-28 ماۋسىم ارالىعىندا تاراز قالاسىندا جانە اسا، سارىكەمەر كەنتتەرىندە اقپاراتتىق-ناسيحاتتاۋ رەسپۋبليكالىق اپتالىعىن وتكىزەدى.

رەسپۋبليكالىق اپتالىقتىڭ ماقساتى – تاراز قالاسى جانە جامبىل، بايزاق اۋداندارىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، مۇعالىمدەرگە، جاستار مەن وقۋشىلارعا، جالپى كوپشىلىككە جانە رەسپۋبليكانىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن ءتىل ماماندارىنا  قازاق ءالىپبيىنىڭ ماڭىزى مەن  جاڭا ەملە-ەرەجەلەرىنىڭ مازمۇنىن ءتۇسىندىرۋ، ۇلتتىق جازۋدىڭ بولاشاعى تۋرالى اقپارات بەرۋ. اقپاراتتىق كەزدەسۋلەر، دارىستەر مەن سەمينارلار قوعامنىڭ ءار ءتۇرلى الەۋمەتتىك توپتارىن قامتيدى.

اپتالىق 24-ماۋسىمدا تاراز قالاسىندا ىقىلاس دۇكەن ۇلى اتىنداعى مادەنيەت ۇيىندەگى اۋقىمدى شارامەن اشىلادى. بۇل شاراعا قر پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى، قوعام قايراتكەرلەرى، جازۋشىلار، عالىمدار، ادىسكەرلەر جانە كوپشىلىك قاۋىم قاتىسادى. مۇندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى، قازاق ءتىلىنىڭ لاتىن الىپبيىنە كوشۋى سياقتى ىرگەلى ماسەلەلەر ايتىلادى.

25-ماۋسىمدا اسا كەنتىندە جانە 27-ماۋسىمدا سارىكەمەر كەنتىندە اقپاراتتىق-ناسيحات توبى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە، مۇعالىمدەرگە جانە اۋدان جۇرتشىلىعىنا قوعامدىق دارىستەر جۇرگىزەدى. 26-ماۋسىمدا تاراز قالاسىندا ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنە، وقۋشىلارعا جانە ەتنوس وكىلدەرىنە «قازاق ءتىلىنىڭ دامۋى – ۇلتتىڭ دامۋى» تاقىرىبىندا دارىستەر ۇيىمداستىرىلادى. وسىنداي ءدارىس 27-ماۋسىمدا پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرلەرىنە دە جۇرگىزىلەدى. قوعامدىق دارىستەردە مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋ، جاڭا الىپبيگە كوشۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسى جونىندە جالپى كوپشىلىككە تولىق ماعلۇماتتار بەرىلەدى. 27-ماۋسىمدا م.دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك جانە تاراز پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە نۇر-سۇلتان، الماتى قالالارىنان كەلگەن عالىمدار رەسپۋبليكادان شاقىرىلعان جانە جەرگىلىكتى ادىسكەرلەر مەن مۇعالىمدەرگە جاڭا ءالىپبي، ونىڭ ەملە ەرەجەلەرى جونىندە ادىستەمەلىك سەمينارلار جۇرگىزەدى. 28-ماۋسىمدا جاڭا الىپبيگە بايلانىستى رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك شارالاردى ۇيلەستىرۋ بويىنشا سەمينار-كەڭەس ۇيىمداستىرىلادى.

رەسپۋبليكالىق اپتالىقتىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلاۋ شاراسى 28-ماۋسىمدا وتكىزىلەدى. مۇندا ۇزدىك كابينەت، ماڭدايشا، ساباق، ادىسكەر نوميناتسيالارى بويىنشا جانە اپتالىقتىڭ وتۋىنە اتسالىسقان قىزمەتكەرلەردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى بولادى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

«...تاۋىڭدا قىران قالدى ما؟»

ايماقتار • بۇگىن، 12:52

ءداستۇردى بۇلداۋ ما بۇل؟!

قوعام • بۇگىن، 12:23

كوروناۆيرۋس شاش ارقىلى جۇعادى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 12:19

«التىن وردا» كۇيىن شىعاردى

رۋحانيات • بۇگىن، 11:21

كارانتيننەن كەلەتىن زارداپ مول

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 11:09

تاعى ءبىر ناۋقاس قايتىس بولدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:07

كونكۋرس جاريالانادى

قوعام • بۇگىن، 07:57

كورشىڭىزبەن قالايسىز؟

رۋحانيات • بۇگىن، 07:54

ءسوز سويىل №92

رۋحانيات • بۇگىن، 07:50

قاجىعۇماردى قايتەمىز؟

تانىم • بۇگىن، 07:47

تۇراتىدا تۋعان تارلاندار

رۋحانيات • بۇگىن، 07:45

«شترافباتتىڭ» كومانديرى

رۋحانيات • بۇگىن، 07:43

ۇقساس جاڭالىقتار