11 مامىر، 2011

جۋرناليستەر بايقاۋى باستالدى

437 رەت كورسەتىلدى
«نۇر وتان» حالىقتىق-دەمو­كرا­تيا­لىق پار­تيا­سىنىڭ باستا­ما­س­ى­مەن جا­ريا­لانعان «نۇر سۇڭ­قار» جۋر­ناليستەر بايقاۋى باس­تالدى. بيىلعى بايقاۋ قا­زاق­ستان رەسپۋب­ليكاسى تاۋەلسىز­دى­گىنىڭ 20 جىل­­دىعىنا ورايلاستىرىلعان. بۇل تۋرالى «نۇر مەديا» حولدينگى قۇرامىنا كىرەتىن «استانا قا­لا­سى­نىڭ تەلەديدارى» باعدار­لا­ما­سى­­نىڭ جاڭا ستۋدياسىنا كەلگەن «نۇر وتان» حالىقتىق-دەموكرا­تيا­لىق پار­­تياسى توراعا­سى­نىڭ ءبىرىنشى ورىنبا­سا­رى نۇر­لان نىعماتۋلين حابارلادى. «بيىل داستۇرگە اينالعان «نۇر سۇڭقار» رەسپۋبليكالىق پار­تيالىق جۋرناليستەر بايقاۋى ەلىمىزدىڭ باس­تى مەرەكەسى – قازاقستان تاۋەل­سىز­دى­گى­نىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالادى. سون­دىق­تان، ەلىمىز ءۇشىن اسا ما­ڭىز­دى وسى مەرەكەلىك وقيعا ءبىزدىڭ جۋر­نا­ليس­تەردىڭ ۇلكەن شىعارماشىلىق جۇ­مىستارىنا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىز»، – دەپ اتاپ ءوتتى نۇرلان نىعماتۋلين. ادەتتەگىدەي بايقاۋعا بارلىق بۇ­قارالاق اقپارات قۇرالدارىنىڭ قا­لامگەرلەرى، وپەراتورلارى، فوتوتىلشىلەرى  – ورتالىق باق-تاردان باس­تاپ اۋداندىق شاعىن اقپارات قۇرال­دارىنا دەيىن قاتىسا الادى. بايقاۋ 18 نوميناتسيا بويىنشا جۇرەدى، ولار­دىڭ 9-ى – قازاق، 9-ى ورىس تىلدەرىندە. اتاپ ايتقاندا، جەڭىم­پاز­دار تاڭداۋلى تالداۋ ماتەريالدار ءۇشىن، اقپارات بەرۋدەگى ەرەكشە شى­عار­ماشىلىق كوزقاراس ءۇشىن، ەڭ تاڭ­داۋلى وپەراتورلىق جۇمىس جانە دە فوتوماتەريال ءۇشىن انىقتالاتىن بو­لادى. جاس جۋرناليستەردىڭ جۇ­مىس­تارى دا جۇلدەلەرگە يە بولادى. كەڭ كولەمدى قوعامدىق-ساياسي باع­دارلامالار، توك-شوۋ، دوڭگەلەك ءۇس­تەلدەر، جاڭالىق باعدارلاما­لار­دى جازۋعا ارنالعان جانە دە زاماناۋي قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان جاڭا ستۋديالىق پاۆيلون بۇگىنگى تاڭدا تەلەۆيزيالىق باعدارلاما­لار­دىڭ جو­عا­رى ساپالىلىعىن قامتاما­س­ىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. «ەگەمەن-اقپارات».

ۇقساس جاڭالىقتار