19 ءساۋىر، 2011

تارباعاتاي تۇرعىندارى ورالعا قولداۋ كورسەتۋدە

252 رەت كورسەتىلدى
باتىس قازاقستان وبلىسى توپان سۋدىڭ استىندا قالىپ، توتەنشە جاعدايعا تاپ بولىپ وتىر. اپاتتان مىڭداعان ادامدار زارداپ شەگۋدە. وسىعان وراي، كەشە تارباعاتاي اۋدانىنىڭ كوكجىرا اۋىلىندا ءوڭىر جۇرتشىلىعى تاسقىننان زارداپ شەككەن باتىسقازاقستاندىق تۇرعىنداردى قولداۋعا ارنالعان اكتسيا وتكىزدى. – ءبىز، تارباعاتاي اۋدانىنىڭ جۇرتشى­لى­عى، بىلتىرعى قولايسىز كوكتەم مەزگىلىندە تاسقىننىڭ زاردابىن كورىپ، بەينەتىن شەككەن حالىقپىز، – دەدى تارباعاتاي اۋ­دا­نى اكىمىنىڭ ورىنباسارى سىلامبەك ءازىم­حانوۆ. – بۇگىن ءبىز باتىس قازاقستان وبلى­سى­نىڭ بىرقاتار ەلدى مەكەندەرىندە سۋ تاس­قىنىنان زارداپ شەككەن اعايىندى قولداۋ جونىندە ارنايى اكتسيا ۇيىمداستىرىپ وتىرمىز. بىلتىرعى كوكتەمدەگى قيىن-قىستاۋ كەزدە تارباعاتاي اۋدانىنا ەلباسى، ۇكىمەت جانە بۇكىل قازاقستاندىقتار قولىنان كەلگەن كو­مە­گىن اياعان جوق. وسى ءوڭىردىڭ تۋمالارى، وسى ولكەدە ءتۇرلى ىسساپارلارمەن بولىپ، سۋىن ءىشىپ، اۋاسىن جۇتقان، ەل-جۇرتتىڭ سىي-سىيا­پاتىن كورگەن زيالى ازاماتتار قيىن ءساتتى باسىنان وتكەرىپ وتىرعان تار­باعاتايلىق­تارعا بارىنشا كومەك كورسەتكەن-ءدى. سىلامبەك ءشارىپحان ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، اتالمىش قولداۋ اكتسياسىن وتكىزۋ باستاما­سىن بارشا اۋدان جۇرتشىلىعى، سونىمەن قا­تار قوعامدىق ۇيىم وكىلدەرى جانە كاسىپ­كەر­لەر كوتەرىپتى. بۇل ازاماتتاردىڭ بۇگىنگى نيەتى – باتىس قازاقستان جۇرتشىلىعىن با­رىن­شا دەمەپ، قارجىلاي قولداۋ ءبىلدىرۋ. وسى كۇنى اۋ­دان­داعى بارلىق مەكەمەلەر مەن ۇجىم­دار­دىڭ، كاسىپورىنداردىڭ جۇمىسشى­لارى، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار قىزمكەت­كەر­لەرى باتىس­قازاق­ستاندىق اعايىنداردى قول­داۋ ءجو­نىندەگى قورعا بىركۇندىك جالاقى­سىن اۋداردى. جيىندا ءسوز سويلەگەن اۋداندىق ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى مۇقان ساحاريەۆ باتىس­قازاق­ستاندىقتاردىڭ باسىنا تۇسكەن اۋىرتپ­الىق بۇكىل قازاق جۇرتىنىڭ، ونىڭ ىشىندە تار­باعاتاي حالقىنىڭ دا باسىنا ءتۇس­كەن اۋىرت­پالىق دەپ ەسەپ­تەيدى. حالقى­نىڭ قامىن ويلاي­تىن ەلبا­سىمىز تۇرعاندا، دا­مى­عان مەملەكەتىمىز تۇرعان­دا سىزدەر جۇدە­مە­ڭىزدەر! بۇكىل قازاق­ستان حالقىن زارداپ شەككەن جۇرتقا كومەك بەرۋ قورىنا بىركۇندىك ەڭ­بەكاقىلارىن اۋدارۋعا شاقىرامىن، دەگەن اق­ساقال جۇرتشىلىقتى بەرەكە-بىرلىككە ۇندەدى. ءبىز باتىس قازاقستانداعى اعايىننىڭ قا­­زىرگى جاعدايىن جاقسى تۇسىنەمىز، جۇرە­گى­مىز­بەن سەزىنەمىز! بۇكىل كاسىپكەرلەردى، ءجۇ­رەگى جومارت، جانى جايساڭ ازاماتتاردى وسىنداي قايىرىم­دى­لىق جاساۋعا شاقى­را­مىن، دەدى «تارباعاتاي كا­سىپكەرلەرى» قو­عام­دىق بىرلەس­تىگى­نىڭ جەتەكشىسى مانات ءالىم­جانوۆا. كاسىپ­كەر ايەل باستاعان اۋدان بيز­نەسمەندەرى تاس­قىن بەينەتىن تارتقان وتان­داستارىمىزعا 5 ميلليون تەڭگە قارجى جىبەرىپ وتىر. كوكجىرا دارىگەرلىك امبۋلاتورياسىنىڭ باس دارىگەرى ءجامىش بيعازينا دا ءوزى باس­قارىپ وتىرعان ەمحانا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بىركۇندىك جالاقىلارىن باتىسقازاقستان­دىقتارعا اۋدا­رىپ وتىرعانىن ايتىپ، بارشا قازاقستان ءدارى­گەرلەرىن وسى ىسكە اتسالىسۋعا ۇندەدى. كوك­جىرا اۋىلىنىڭ تۇرعىنى، ەڭبەك ارداگەرى سوۆەت ىسقاقوۆ، م.اۋەزوۆ اتىن­داعى ورتا مەك­تەپ ديرەكتورىنىڭ ورىنبا­سارى ءانۋار­بەك دەمەۋباەۆ تابيعات اپاتىنا ۇشىراپ وتىرعان باتىسقازاقستاندىق جۇرتتى سابىرعا شاقى­رىپ، قولداۋ ءبىلدىردى، كوكجىرالىق اقىن  دۋلات شىدەروۆ مىنا ولەڭ جولدارىن ارنادى:   جاتساق تا شالعاي شىعىستا، سالەمىم جەتسىن تۋىسقا! ۇرپاعى ەدىك قايسار قازاقتىڭ سىنباعان سان مىڭ ۇرىستا! اللادان كەلگەن ءبىر سىناق، ەڭسەڭدى، حالقىم، تىك ۇستا! تاۋەلسىز، تىنىش ىرگەمىز، جاسىما، بىزدەي ۇل مەن قىز! قامىقپا، قايسار اتا-انا ءبىز سىزدەرمەن بىرگەمىز! وڭداسىن ەلۋباي. ەرجان ءابىش، جۋرناليست.
سوڭعى جاڭالىقتار

ۇلت ۇستازى ۇلىقتالدى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

الماتىنىڭ اۋاسى

ەكولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار