ەلوردا • 07 قازان، 2022

استانادا 750-دەن استام قوعامدىق ورىندار مەن اۋلالار اباتتاندىرىلدى

37 رەت كورسەتىلدى

ەلوردادا جاڭا تارتىلىس نۇكتەلەرى پايدا بولدى، وندا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى بوس ۋاقىتتارىن دەنساۋلىققا پايدالى ءارى جايلى وتكىزە الادى. سوڭعى جىلدارى استانادا 750-دەن استام اۋلالار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەر (ساياباقتار، سكۆەرلەر، بۋلۆارلار) اباتتاندىرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

مىسالى، وسى جىلى ەلوردادا بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايى اۋدانىندا امفيتەاتر، قالانىڭ وڭ جاعالاۋىنداعى تاعى ءبىر جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولى، «ۆسترەچا» ساۋدا ءۇيى جانىنداعى قوعامدىق كەڭىستىك، «بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم» ساياباعى، قالا الاڭى جانە ت.ب. سالىندى. قالاداعى وزگەرىستەر تۋرالى قالا اكىمى التاي كولگىنوۆ ايتىپ بەردى.

«ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى بوس ۋاقىتتارىن قولايلى جانە دەنساۋلىققا پايدالى ەتىپ وتكىزە الاتىن اشىق اسپان استىنداعى ورىنداردى قۇرۋ وتە ماڭىزدى. «استانا-جايلى قالا» ماستەر-جوسپارى اياسىندا ءبىز جىل سايىن 250-گە جۋىق اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىكتى (ساياباقتار، سكۆەرلەر، بۋلۆارلار) اباتتاندىردىق. وسىلايشا، سوڭعى جىلدارى 750-دەن استام اۋلالار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەر اباتتاندىرىلدى.

بىرنەشە مىسال كەلتىرەيىن: بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىنىڭ جانىنا امفيتەاتر سالدىق-وندا شىعارماشىلىق جاستاردىڭ، ارتىستەردىڭ جانە ت.ب. قويىلىمدارى وتەدى; باراەۆ كوشەسىندە تاعى ءبىر جاياۋ جۇرگىنشىلەر پرومەنادى اباتتاندىرىلدى، كوشە سپورتى كوليزەيى اشىلدى، كوپىر ماڭىنداعى كەڭىستىكتەر اباتتاندىرىلدى. وڭ جاعالاۋدا ءبىز ءبىرىنشى جاياۋ جۇرگىنشىلەر پرومەنادىن، ورتالىق ساياباقتى، سۋبۇرقاقتارى بار قالالىق الاڭدى، «تەاترالنىي» بۋلۆارىن («جاستار» سارايىنان جاس كورەرمەننىڭ مۋزىكالىق تەاترىنا دەيىن)، جاعالاۋدى جانە ت.ب. ءوزارا بىرىكتىردىك»، دەپ اتاپ ءوتتى التاي كولگىنوۆ.

سونداي-اق استانا اكىمى اباتتاندىرۋ كەزىندە تۇرعىن ءۇي الاپتارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. تەك تۇرعىن الاپتارىندا 300-گە جۋىق اۋلا مەن قوعامدىق كەڭىستىك اباتتاندىرىلدى، كوكتال قالاسىندا 16 گەكتارعا ساياباق سالىندى.

قوعامدىق كەڭىستىكتەر مەن اۋلا اۋماقتارىندا اركىم ءوز قالاۋى بويىنشا اينالىساتىن ءىس تابادى: باسكەتبول/فۋتبول الاڭدارى، workout-ايماقتار، تىنىش دەمالۋعا ارنالعان ايماقتار، اتكەنشەكتەر، شىعارماشىلىق ونەر كورسەتۋگە ارنالعان ساحنالار، سكەيت-ايماقتار جانە ت. ب.

سوڭعى جاڭالىقتار

بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى

قارجى • بۇگىن، 09:55

ۇقساس جاڭالىقتار