ايماقتار • 05 ماۋسىم، 2022

تۇركىستان ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسىپ جاتىر

43 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حقتۋ-دا ۇيىمداستىرىلعان №133 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە 2،5 مىڭعا جۋىق سايلاۋشى تىركەلگەن. تاڭعى 7-دەن باستاپ بەلسەندىلىك تانىتقان تۇرعىندار جاڭا قازاقستاندى قۇرۋعا دەگەن نيەتتەرىن ءبىلدىرىپ، ءوز تاڭداۋلارىن جاساپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اتالعان رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى ومىرزاق شوكەەۆ تە داۋىس بەردى. ۋچاسكە توراعاسى بەگاحمەت ابۋسەيتوۆتىڭ ايتۋىنشا، رەفەرەندۋم زاڭ تالاپتارىنا ساي ءارى جوعارى دەڭگەيدە ءوتىپ جاتىر.

ي

«بۇل اۋماققا تىركەلگەن سايلاۋشىلاردىڭ بەلسەندىلىگى وتە جاقسى. ەڭ العاش كەلىپ، داۋىس بەرگەن ازاماتتارعا سىي-سياپات جاسالدى. مۇندا 2459 سايلاۋشى تىركەلگەن. ونىڭ كوپشىلىگى – ۋنيۆەرسيتەت ستۋدەنتتەرى مەن ۇستازدارى جانە قالا تۇرعىندارى. ۋچاسكەدە بارلىق ادىستەمەلىك قۇرال-جابدىقتار ورناتىلدى. مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا جاعداي جاسالىپ، ارنايى كابينالار قاراستىرىلعان»، دەيدى ب.ابۋسەيتوۆ.

تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى، №133 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە تۇركىستاندا گاسترولدىك ساپارمەن جۇرگەن «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ارتىستەرى دە بولىپ، رەفەرەندۋمعا قاتىستى. اتا زاڭعا ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەرگە ءوز كوزقاراستارىن بيۋللەتەن ارقىلى ءبىلدىردى. ال تۇركىستان قالاسىنداعى «بالدىرعان» بوبەكجاي-بالاباقشاسىندا ورنالاسقان №880 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە قالانىڭ شەتكى شاعىن اۋداندارىنىڭ تۇرعىندارى داۋىس بەرۋدە. مۇندا 1933 سايلاۋشى تىركەلگەن.

وڭىردەگى 914 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە 6500 باقىلاۋشى رەفەرەندۋمنىڭ ءادىل ءوتۋىن باقىلاپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار