الەم • 22 مامىر، 2022

ءۇندىستاننىڭ اسسام شتاتىندا سۋ تاسقىنىنان 18 ادام كوز جۇمدى

20 رەت كورسەتىلدى

ءۇندىنىڭ اسسام شتاتىندا 18 ادام سۋ تاسقىنىنان قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «حابار 24»-كە سىلتەمە جاساپ.

تاعى 800 مىڭنان استام تۇرعىن ءۇيىن تاستاپ، كوشۋگە ءماجبۇر بولعان. ايماقتا قايىق نەگىزگى كولىككە اينالدى. بىرنەشە كۇن تولاسسىز جاۋىن سالدارىنان وزەندەر ارناسىنان اسقان. بۇدان باسقا شتاتتىڭ 31 اۋدانىندا ەگىس القاپتارىن سۋ شايىپ كەتتى. باسپاناسىز قالعاندار ۋاقىتشا ورىندارعا ورنالاستىرىلىپ جاتىر. ازىق-ت ۇلىك پەن ءدارى-دارمەك تاپشى.

ايانا توعانبەك

سوڭعى جاڭالىقتار

ورال قوقىس استىندا قالۋى مۇمكىن

ايماقتار • بۇگىن، 16:47

دوللار قايتا قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار