ايماقتار • 20 مامىر، 2022

ورەندەر شىقتى سايىسقا

28 رەت كورسەتىلدى

پەتروپاۆلدا رەسپۋبليكالىق اباي-ماعجان وقۋلارىنىڭ وبلىس­تىق كەزەڭى اياقتالدى. وعان وبلىس مەكتەپتەرىنەن 3-11 سىنىپ وقۋ­شى­لارى اراسىنداعى 150-دەن استام شاكىرت قاتىستى. 11 نومي­ناتسيا بويىنشا سايىسقان بالالاردىڭ ءجۇزى بال-بۇل جا­نىپ، جۇلدەلى ورىندار الۋعا دەگەن ىنتالارى زور بولدى. بۇل نومي­نا­تسيالاردان باسقا «اباي جاققان ءبىر شىراق» اتتى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ءبىر نوميناتسيا دا بولدى. وندا 1-4 سىنىپ­تىڭ بالدىرعاندارى اباي ولەڭدەرىن جاتقا ايتۋدان جارىستى.

بيىلعى بارىس جىلىن مەم­لەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ «بالالار جىلى» دەپ اتا­عانى ءمالىم. اتالعان ءىس-شارا وسى جىل­دا جاس ورەندەردىڭ سانا­سى­نا قازاق دانالىعى مەن ونە­رى­نىڭ كوركەمدىگىن ءسىڭىرۋ، اقىل-ويىن دارىتۋ ماقساتىندا ۇيىم­داستىرىلعان ەكەن. سوندىقتان ءىس-شارا وبلىستىڭ بارلىق تۇكپى­رىن­دەگى مەكتەپتى قامتىپ، ساحنا­عا بارلىق اۋىل-قالا مەكتەبى­نىڭ ونەرپاز ۇلاندارىن شىعارىپ وتىر. مادەني ءىس-شاراعا قۇتتىق­تاۋ ءسوزىن ايتقان وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءنازىر جاشىبەكوۆ بۇگىنگى ورەندەردىڭ ۇلت­تىق ادەبيەت پەن ونەرگە جا­قىنداي تۇسۋىنە اباي مەن ماع­جاننىڭ اقىل-ويى كەمەل، كور­كەم­دىگى كەلىسكەن، تانىمى تەرەڭ پوە­زياسى مەن قاراسوزدەرىنىڭ ورنى بولەك ەكەنىن اتاپ ايتتى.

وسىدان ءارى كوركەم كۇي ويناپ تۇرعان ساحناعا سايىسقا قاتىسۋ­شىلاردى ونەرلەرىمەن قۇت­­تىقتاعان بىرنەشە ءانشى-كۇيشى شىقتى. سونىڭ ىشىندە اباي اتىن­داعى ما­­مان­داندىرىلعان مەكتەپ-گيم­نازيا­سىنىڭ مۇعالىمى مايرا ۋداشكە­قىزى مەن ونىڭ شاكىرتى زارينا شوراەۆا ماعجاننىڭ «سۇيەمىن» ولەڭىنە جازىلعان ءاندى ورىندادى. ال 1-2 سىنىپتاردىڭ ءتورت بالدىرعانى ابايدىڭ جىل مەز­گىلدەرىنە ارناعان ءتورت ولەڭىن وقىدى.

سايىسقا شىعارىلعان نومي­نا­تسيا اتاۋلارى دا ەرەكشە. ولار ەكى اقىن پوەزياسىنىڭ ءبى­راز قىرىن قامتىعان. اتاۋلا­رىن ايتار بولساق، «ولەڭ ءسوزدىڭ پات­شاسى، ءسوز ساراسى»، «كوڭى­لىم ءاندى ۇعادى»، «جۇيرىكتەن جۇيرىك وزار جارىسقاندا»، «اباي قارا­سوزدەرىنىڭ دانالىعى»، « ۇلىلار الەمى»، «جاسىنان وقۋ وقىپ، ونەر قۋعان»، «ولمەيتۇعىن ارتى­نا ءسوز قالدىرعان» جانە ت.ب. م.قوزىباەۆ اتىنداعى سقۋ قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى كافەدراسى­نىڭ مەڭگەرۋشىسى، پروفەسسور جانباي قادىروۆ باستاعان قازىلار ال­قا­سىنا جەڭىمپازداردى انىقتاۋ وڭاي بولعان جوق. جەكەلەگەن نوميناتسيالار بويىنشا «دارىن­دى بالالارعا ارنالعان ء«بىلىم-يننو­ۆاتسيا» ليتسەي-ينتەرناتى­نىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى نۇرلان ادى­لەت، ەسىل اۋدانىنداعى بۇلاق مەكتەبىنەن ايگەرىم تولەباي، ءا.دوس­مۇحامبەتوۆ اتىنداعى گيم­نا­زيا-ينتەرناتىنان التىناي ەرە­جەپوۆا، №25 ورتا مەكتەپتەن ديانا جولامان، م.ايتحوجين اتىن­­داعى №1 ورتا مەكتەپتەن انگە­لينا اراكەلوۆا، اباي اتىن­داعى مەكتەپ-گيمنازيادان بەكزات باع­دات، بەكسەيىت ورتا مەكتەبىنەن اسپەت تۇرسىنباەۆالار جەڭىمپاز دەپ تانىلدى.

ال اتالارىنىڭ ولەڭدەرىن جات­­قا وقۋ بويىنشا 1-4 سىنىپ بال­دىرعاندارى اراسىنان جاس­مينا احمەتوۆا، ەلنۇر وڭدا­سىن، ەرداۋلەت كارىباي، ارۋجان قا­جىمۇرات ۇزدىك شىقتى. وبلىستىق كەزەڭدە ۇزدىك شىققاندار ەندى رەسپۋبليكالىق كەزەڭگە دايىندالاتىن بولادى.

 

پەتروپاۆل

سوڭعى جاڭالىقتار

كوروناۆيرۋس قايتا كۇشەيدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 23:07

ەڭبەكتىڭ ەركىنى

ايماقتار • بۇگىن، 23:02

بابا ءتىلىنىڭ باعاسىن بىلەيىك

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 22:54

قۇس تۇماۋىنىڭ كەسىرى

قوعام • بۇگىن، 22:52

سۋدى قالاي ۇنەمدەۋگە بولادى؟

ەكولوگيا • بۇگىن، 22:51

جالعاسىن تاپقان ءداستۇر

ايماقتار • بۇگىن، 22:48

48 مىڭ جىل بۇرىنعى تىرشىلىك

تاريح • بۇگىن، 22:47

تولقىن شاشىپ شاپقان ات

ونەر • بۇگىن، 22:44

اۋىلدىڭ قىزى – الەم چەمپيونى

ايماقتار • بۇگىن، 22:38

استانا كۇنىنە ارنالدى

قوعام • بۇگىن، 22:35

ۇقساس جاڭالىقتار