قوعام • 07 ءساۋىر، 2022

مينيستر جاڭا وبلىستاردىڭ قاشان بولىنەتىنىن ايتتى

103 رەت كورسەتىلدى

ادىلەت ءمينيسترى قانات مۋسين قازاقستاندا جاڭا ايماقتاردى ءبولۋ تۋرالى شەشىم ءبىر جارىم اي ىشىندە قابىلداناتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«مەنىڭ بىلۋىمشە، وبلىستاردىڭ بيۋدجەتىن ءبولۋ جانە شەكارانى انىقتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاقىندا عانا شقو شەكاراسى شامامەن، قالاي بولىنەتىنى تۋرالى اقپارات باق-تا جاريالاندى. ازىرگە جاڭالىق جوق، جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاڭا وبلىستار بويىنشا ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق بلوگى اينالىسىپ جاتىر. مەنىڭ ويىمشا، الداعى ءبىر جارىم ايدا شەشىم قابىلدانادى»، دەدى مينيستر سەنات وتىرىسىنان كەيىن.

بۇعان دەيىن شقو-دا وبلىستىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتەن تىس XIV سەسسياسى ءوتىپ، وندا اباي ءوڭىرىن قۇرۋ جوسپارى تانىستىرىلعان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار