ايماقتار • 04 ءساۋىر، 2022

قاراعاندى وبلىسىندا 158 ەلدى مەكەن باقىلاۋعا الىندى

33 رەت كورسەتىلدى

وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ونلاين-بريفينگتە قاراعاندى وبلىستىق تجد باسشىسى مۇرات قاتپانوۆ ايماقتاعى سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جانە ونىڭ سالدارىن جويۋ جونىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

جاۋاپتى لاۋازىم يەسى 31 ناۋرىز بەن 4 ءساۋىر ارالىعىندا توتەنشە جاعداي  دەپارتامەنتىنىڭ وبلىستىق سۋ تاسقىنىنا قارسى شتابىنا اۋلا اۋماقتارىن سۋ باسۋ قاۋپى تۋرالى 125 حابارلاما، سونداي-اق اۆتوجولداردىڭ ۇستىنەن سۋ ءجۇرىپ كەتۋ فاكتىلەرى بويىنشا 18 دابىل كەلىپ تۇسكەنىن ءمالىم ەتتى.

،

– اۋلالاردى سۋ باسۋدىڭ بارلىق جاعدايلارى بويىنشا سۋدى سورۋ جانە بۇرۋ، ارىقتار مەن ارنالاردى تازارتۋ، ينەرتتى ماتەريالداردى توگۋ جانە قاپتار توسەۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلدى. سۋ تاسقىنى باستالعاننان بەرى 31 693 تەكشە مەتر سۋ سورىلىپ، 1700 مەتر ارىق تازارتىلدى. سۋ باسۋ قاۋپىنىڭ 11 جاعدايى باقىلاۋدا، ونىڭ توعىزى قاراعاندىدا جانە ەكەۋى بۇقار جىراۋ اۋدانىندا ورىن الدى، – دەپ اتاپ ءوتتى م.قاتپانوۆ.

سونداي-اق سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ ەلدى مەكەندەرىندە جانە جولدارىندا سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى كۇردەلى جاعداي ازىرگە قالىپتاسا قويماعان. قۇتقارۋشىلار بولسا، ۋاقىتپەن ساناسپاي جۇمىس ىستەپ ءجۇر ەكەن. جالپى، سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەس جۇمىستارىنا 250-دەن استام ادام جانە 106 بىرلىك تەحنيكا جۇمىلدىرىلىپتى.

قازىرگى تاڭدا وبلىس جولدارىنداعى بۇركىتتى - ەگىندىبۇلاق - قوياندى جانە تەمىرتاۋ - قىزىلقايىڭ (چكالوۆا - بەرەزنياكي) سىندى ەكى ۋچاسكە باستى نازارعا الىنعان. ال قارقارالى اۋدانىنداعى قوياندى اۋىلىنان 12 شاقىرىم جەردە كولىك قوزعالىسى بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن جابىلىپتى.

سونىمەن قاتار وزەندەر مەن كولدەردە مۇز جارۋ جۇمىستارى بەلسەندى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. مىسالى، نۇرا، ەسەن، جارلى، سابىر-قوجا، جامانكول وزەندەرىندە جانە قاراسور كولىندە 14 جارىلىس ۇيىمداستىرىلعان. بۇدان بولەك، وڭىردەگى ءىرى سۋ قويمالارىنان سۋ اعىزۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا.

بريفينگكە قاتىسقان قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ۆاديم باسين قازىرگى ۋاقىتتا وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىنداعى سۋ تاسقىنى قاۋپى بار 158 ەلدى مەكەننىڭ قاتاڭ باقىلاۋعا الىنعانىن ايتتى.

– بارلىق اتا-انالاردان بالالاردىڭ ۇيدەن شىعۋىن، قار ەرىپ بىتكەنشە  قاراۋسىز ءجۇرۋىن شەكتەۋدى سۇرايمىن. ولاردى سۋدىڭ جانىندا ويناۋىنا قاتاڭ تىيىم سالۋ كەرەك. قالادا جانە بارلىق ەلدى مەكەندەردە كوپتەگەن ارنالار بار، ولار اشىق جاتقاندىقتان سۋعا كەتۋ قاۋپى وتە جوعارى دەڭگەيدە. ماسەلەن، قازىر ولاردىڭ ءبارى سۋعا تولى تۇر، – دەپ قاۋىپسىزدىك شارالارىنىڭ قاتاڭ ساقتالۋىن ەسكە سالدى ۆ.باسين.

جالپى، قۇتقارۋشىلار الداعى كۇندەرى، ناقتىراق ايتقاندا، 4-11 ءساۋىر ارالىعىندا وبلىستىڭ بارلىق اۋماعىندا كۇن جىلىپ، ال 6-7 ساۋىردە جاڭبىر جاۋاتىنىن حابارلادى. وسىعان وراي، ولار تۇرعىندارعا مەيلىنشە ساق بولىپ جانە ولاردى ءوز اۋماقتارىندا سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ شارالارىنا بەلسەنە ات سالىسۋعا شاقىردى. ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە ارىقتار مەن اۋلالاردى قاردان تازارتۋ كەرەك ەكەندىگىن باسا ايتتى جاۋاپتى ماماندار.

سوڭعى جاڭالىقتار

اينالما جولدىڭ ازابى

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار