ساياسات • 25 اقپان، 2022

28 اقپاندا Nur Otan پارتياسى ساياسي كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى

141 رەت كورسەتىلدى

بۇل جايىندا Nur Otan پارتياسىنىڭ اتقارۋشى حاتشىسى اسحات ورالوۆ Facebook-تەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«بۇگىن «Nur Otan» پارتياسىنىڭ ساياسي كەڭەسى بيۋروسىنىڭ قاۋلىسىمەن 28 اقپاندا ساياسي كەڭەستىڭ وتىرىسىن وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. وندا پارتيانىڭ كەزەكتەن تىس XXII سەزىنىڭ كۇن ءتارتىبى بەكىتىلەدى» دەپ جازدى اسحات ورالوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • كەشە

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • كەشە

جوعالعان سولدات

تاريح • كەشە

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار