الەم • 24 قاڭتار، 2022

كوروناۆيرۋس قايتا ءورشىدى

38 رەت كورسەتىلدى

كوپتەگەن ەل ۆيرۋس­تىڭ اسا جىلدام تارالىپ جاتقانىن ايتىپ دابىل قاعۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. پان امەريكالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى (PAHO) COVID-19 ۆيرۋسى امەريكا قۇرلىعىندا بۇرىن-سوڭدى تىركەلمەگەن سانداردى كورسەتىپ جاتقانىن ايتادى. سوڭعى اپتادا 7،2 ميلليون ناۋقاس انىقتالعان، COVID-19 ىندەتىمەن بايلانىسى بار 15 مىڭنان استام ءولىم تىركەلگەن.

PAHO ۇيىمىنىڭ ديرەكتورى كاريسسا ەتەن ۆيرۋستىڭ بۇرىنعىدان دا اسا جىلدام تارالىپ جاتقانىن مالىمدەدى. ايماقتىق اگەنتتىك كاريب باسسەينىندە پاندەميا باستالعان ەكى جىلدا ناۋقاس سانىنىڭ كۇرت وسكەنىن حابارلادى. سولتۇستىك امەريكادا، امەريكا قۇراما شتاتتارىندا جانە كانادادا اۋرۋحاناعا تۇسكەن ناۋقاستار سانى ارت­قانى بايقالادى.

لاتىن امەريكاسى مەن كاريب باسسەينىندەگى ادامداردىڭ 60 پايىزدان استامى COVID-19-عا
قارسى ۆاكتسينا العانىنا قاراماستان، «وميكرون» بارلىق ايماقتاردا تەز تارالىپ جاتقان كو­رى­نە­دى.

برازيليا ءبىر تاۋلىكتە رەكوردتىق 137 103 ناۋقاستى تىركەگەن. بۇل لاتىن امەريكاسىندا «وميكرون» تارالعالى بەرى، بىلتىر ماۋسىم ايىندا تىركەلگەن ءبىر تاۋلىكتەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش – 115 228 ادامنان اسىپ كەتكەن.

ۆيرۋستىڭ اسا جىلدام تارالىپ جاتقانىن تەك لاتىن امەريكاسى عانا ەمەس، الەمنىڭ باسقا دا ەلدەرى ايتىپ، ماماندار دابىل قاعىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 8 ادام كۆي جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:35

ۇقساس جاڭالىقتار