كوروناۆيرۋس • 25 قازان، 2021

اتىراۋدا ەپيدجاعداي ءالى دە كۇردەلى

206 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋ قالاسى ءالى كۇنگە جۇقپالى ىندەتتىڭ وشاعى سانالىپ وتىر. سوڭعى تاۋلىكتە اتىراۋ وبلىسىنىڭ 24 تۇرعىنىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

وبلىستا ءبىر تاۋلىكتە كوروناۆيرۋس بەلگىلەرى انىقتالعان 24 تۇرعىننىڭ ون سەگىزى اتىراۋ قالاسىنىڭ ازاماتى ەكەن. مۇنى وبلىس اكىمدىگى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى راستاپ وتىر.

سكرينينگ ناتيجەسىندە تەڭىز كەن ورنىندا 3 ناۋقاس جاڭادان تىركەلگەن، ينفەكتسيا وبلىستىڭ اۋداندارىندا دا تارالۋدا. ماسەلەن، سوڭعى تاۋلىكتە يساتاي اۋدانىندا ەكى ناۋقاس انىقتالسا، قۇرمانعازى اۋدانىندا COVID-19 ءبىر ادامدا راستالعان.

كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسى بار 20 ناۋقاستا اۋرۋ سايكەس بەلگىلەرمەن جالعاسۋدا. 4 ادامدا اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالمادى. وتكەن تاۋلىكتە وبلىستا 25 ادام كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ شىقتى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار