كوروناۆيرۋس • 05 قازان، 2021

2 257 ادام كوروناۆيرۋستان جازىلىپ شىقتى

73 رەت كورسەتىلدى

ەلىمىزدە بارلىعى 832 498 ادام COVID-19-دان ەمدەلىپ، ساۋىعىپ شىقتى. بۇل تۋرالى COVID-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆاك حابارلادى، دەپ جازادى Egemen.kz.

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 330،

الماتى قالاسىندا - 434،

شىمكەنت قالاسىندا - 17،

اقمولا وبلىسىندا - 147،

اقتوبە وبلىسىندا - 343،

الماتى وبلىسىندا - 162،

اتىراۋ وبلىسىندا - 17،

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 151،

جامبىل وبلىسىندا – 245،

باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 58،

قاراعاندى وبلىسىندا - 82،

قوستاناي وبلىسىندا - 57،

قىزىلوردا وبلىسىندا - 21،

ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 6،

پاۆلودار وبلىسىندا - 127،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 16،

تۇركىستان وبلىسىندا - 44.

سوڭعى جاڭالىقتار

تمد ءسامميتى قازان ايىندا وتەدى

پرەزيدەنت • بۇگىن، 19:56

ۇقساس جاڭالىقتار