وقيعا • 20 تامىز، 2021

پاۆلوداردا رۇقسات ەتىلمەگەن ساۋدا ورىندارى انىقتالدى

129 رەت كورسەتىلدى

جىل باسىنان بەرى پاۆلودارلىق پوليتسەيلەر رۇقسات ەتىلمەگەن ساۋدانىڭ 749 فاكتىسىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى  Egemen.kz Polisia.kz-كە سىلتەمە جاساپ.

ءونىمنىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن راستايتىن ليتسەنزياسىز بەلگىلەنبەگەن ورىنداردا ساۋدانى جۇزەگە اسىرۋعا تىيىم سالىنعان.

«اعىمداعى جىلدىڭ باسىنان پاۆلودارلىق پوليتسەيلەر رۇقسات ەتىلمەگەن ساۋدانىڭ 749 فاكتىسىن انىقتادى. تۇرعىندار قولدان ىستەلگەن سورەلەرىن ورناتىپ، قالانىڭ جاندانعان كوشەلەرىندە ءتۇرلى تاۋارلاردى، سونىڭ ىشىندە ازىق-ت ۇلىك ونىمدەرىن ساتادى. مۇنداي جاعدايدا قۇقىق بۇزۋشى قر اقبتك-ءنىڭ 204-بابىمەن اكىمشىلىك كودەكستە كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى»، دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتىنىڭ باستىعى عالىم سارعۇلوۆ.

مىسالى، 25 جاستاعى قالا تۇرعىنى پاۆلوداردىڭ جاندانعان كوشەلەرىنىڭ بىرىندە پارفيۋمەريا ساتقان.ساتۋشىنىڭ رۇقساتى دا، ليتسەنزياسى دا جوق ەدى. كورشى ءۇيدىڭ تۇرعىندارى وسى زاڭ بۇزۋشىلىق تۋرالى شاعىممەن جۇگىندى. اتالعان فاكتى بويىنشا قر اقبك 204-بابىمەن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلىپ، ەسكەرتۋ جاسالدى.


سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار باعامى قايتا ءوستى

قارجى • بۇگىن، 16:12

ۇقساس جاڭالىقتار