كوروناۆيرۋس • 27 شىلدە، 2021

باۋىرىم باۋىرىمنان قىمبات ەمەس

96 رەت كورسەتىلدى

كونە زاماندا قاجەت كەزىندە قوڭ ەتىن كەسىپ بەرەتىن كىسىلىك تۋرالى ادام كوكىرەگىن ۋىلجىتاتىن اسەرلى وقيعالار ايتىلۋشى ەدى. بۇگىندە دە بار ەكەن.

دالانىڭ دانالىعىن بويىنا سىڭىرگەن جۇرتىمىزدا ريزاشىلىق راۋىشپەن ايتىلاتىن، «باسىڭ امان، باۋىرىڭ ءبۇتىن بولسىن» دەيتىن تىلەك بار. باۋىردىڭ بۇتىندىگى دەنساۋ­لىقتىڭ دىڭگەگى بولعان-اۋ شاماسى. بولات مۇقانوۆتىڭ دەن­ساۋلىعىندا كىنارات بارى وسىدان ءۇش جىل بۇرىن بەل­گىلى بولعان. ءوزىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، باۋىرى سىز­داعانمەن، ءمان بەرمەگەن. «اۋرۋ مىس­قالداپ كىرىپ، باتپانداپ شىعادى» دەمەي مە، بىرتە-بىر­تە اعزاداعى سىرقات مەڭدەي باس­تاعان. ەندىگى امال – وتا جاساۋ. بىراق ول ءۇشىن دونور كەرەك. ونىڭ قايدان تابارسىڭ؟! اعاسىنىڭ جاعدايىن ەستىگەن سوڭ ءىنىسى مارات بىردەن كەلىسىمىن بەرىپ­تى.

– باۋىرىم ەمەس پە، نار تاۋەكەل دەدىم. قازىر ەكەۋىمىزدىڭ دە دەنساۋلىعىمىز جاقسى. بۇل ءىسىم­دى ەرلىك دەپ ەسەپتەمەس ەدىم. تۋعان اعامنىڭ ءومىرىن ۇزارت­قىم كەلدى، – دەيدى مارات مۇقانوۆ.

كۇردەلى وتا نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى ۇلتتىق ونكولوگيا جانە ترانسپلانتولوگيا عىلىمي ورتالىعىندا جاسالىپتى. نەبارى 33 جاستاعى مارات ءوز دەنساۋلىعىنا كىنارات كەلەتىن بولسا دا، باۋىرى ءۇشىن باۋىرىن قيعان. ايتۋىنا قاراعاندا، قيانداعى جارقايىڭ اۋدانىنىڭ ۇشقاراسۋ اۋىلىندا جارىق دۇنيە ەسىگىن اشقان اعايىندىلار اتا-اناسىنان ەرتە ايىرىلىپ، جەتىمدىكتىڭ اششى ءدامىن تاتقان ەكەن. وتبا­سىن­داعى ال­تى بالانىڭ ۇشەۋى ومىردەن ەرتە وزعان.

– قازاقستاندا مۇنداي وتا­لار كەيىنگى كەزدە جاسالا باستادى عوي. ۇلكەن اپايىم روزاعا وسىنداي وتا جاسالعاندا ءدامى ەرتە تاۋسىلماس ەدى. وكىنىش وزە­گىمدى ورتەيدى، – دەيدى مارات امانتاي ۇلى.

باۋىرعا دەگەن قۇرمەتتىڭ، شى­نايى سىيلاستىق پەن ىزەت­تىلىكتىڭ بەلگىسى ءتارىزدى وسى ءبىر وقي­عانىڭ استارىندا ۇلكەن ءمان جاتىر. بىلايعى جۇرت بىلە ءجۇر­سىن دەپ قالام تارتتىق ءبىز دە.

 

اقمولا وبلىسى،

جارقايىڭ اۋدانى

سوڭعى جاڭالىقتار

ەڭبەكپەن ەسەيگەن ەر

قازاقستان • كەشە

بەيتانىس ساعىنىش

الەم • كەشە

جالعىزدىق ارالى

كينو • كەشە

ەلوردادا قار جاۋادى

قازاقستان • كەشە

بۇگىن ماشينا جاساۋ كۇنى

قازاقستان • كەشە

سقو-دا جۇك كولىگى جىلۋ قۇبىرىنا سوعىلدى

ايماقتار • 25 قىركۇيەك، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار