ونەر • 14 شىلدە، 2021

لەوناردو دا ۆينچي كارتيناسى £8،9 ميلليونعا ساتىلدى

253 رەت كورسەتىلدى

Christie’s اۋكتسيونىندا لەوناردو دا ۆينچي سالعان ايۋ باسىنىڭ نوبايى ساتىلدى. ونى 8،9 ميلليون فۋنتقا (شامامەن 12،3 ملن اقش دوللارى) ساتىپ الدى. ايتا كەتەيىك، بۇل – يتاليان سۋرەتشىسىنىڭ تۋىندىسى ءۇشىن رەكوردتى قارجى.

«سۋرەت – لەوناردو دا ءۆينچيدىڭ سىزباشى رەتىندەگى شەبەرلىگىنىڭ كەرەمەت دالەلى»، دەلىنگەن اۋكتسيون ءۇيىنىڭ Twitter-دەگى حابارلاماسىندا.
نوباي – قىزعىلت-اق­شىل سارى قا­عازعا كۇ­مىس قارىنداشپەن سا­لىنعان 7x7 سم ول­شەم­دى سۋرەت. ول 1480 جىل­داردىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا سالىنعان. بۇل – سۋرەتشىنىڭ قول­تاڭ­باسى بار بىرنەشە تۋىن­دىلارىنىڭ ءبىرى.
ساتىپ الۋشىنىڭ ەسى­مى جاريا­لانعان جوق. ال بۇدان بۇرىنعى رەكورد لەوناردو دا ءۆينچيدىڭ «جىلقى مەن سالت ات­تى» تۋىندىسى ءۇشىن ور­ناتىلعان ەدى. ونىڭ قۇ­نى £8،1 ميلليونعا با­عا-­­
لاندى.

ۇقساس جاڭالىقتار