سپورت • 01 شىلدە، 2021

اندرەي لۋتسەنكو بەسىنشى ورىنعا كوتەرىلدى

51 رەت كورسەتىلدى

ۆەلوشاباندوزدار اراسىنداعى ەڭ ءىرى جارىس – «تۋر دە فرانس» كوپكۇندىگىنىڭ بەسىنشى كەزەڭى ارتتا قالدى، دەپ  حابارلايدى Egemen.kz.

«استانا» كلۋبىنىڭ مۇشەلەرى اراسىندا اندرەي لۋتسەنكونىڭ قارقىنى قۋانتارلىق. كۇن وتكەن سايىن كورسەتكىشىن جاقسارتىپ كەلە جاتقان ول بۇل جولى 10-ورىندى يەلەندى. شانجە مەن لاۆال قالالارى ارالىعىن قامتىعان 27،2 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتا توپ جارعان سلوۆەنيالىق تادەي پوگاچاردان (UAE-Team Emirates) جەرلەسىمىز نەبارى ءبىر مينۋت قانا قالىپ قويدى. جەڭىمپازدىڭ ۋاقىتى – 0:32:00. وسى جىلدامدىعىنىڭ ارقاسىندا لۋتسەنكو جالپى ەسەپتە بەسىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.     

«تۋر دە فرانستىڭ» بەسىنشى كەزەڭىنەن كەيىن نيدەرلاندتىق ماتە ۆان دەر پۋل («Alpecin-Fenix») ءالى دە كوش باستاپ كەلەدى. ونىڭ كورسەتكىشى – 16:51:41. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ورىنداردا – سلوۆەنيالىق تادەي پوگاچار (UAE-Team Emirates) مەن بەلگيالىق ۆاۋت ۆان ارت (Team Jumbo-Visma).

سوڭعى جاڭالىقتار

وتكەن تاۋلىكتە 187 ادام ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:40

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار