ايماقتار • 16 ماۋسىم، 2021

بقو تۇرعىنىنان گراناتا، قىلىش جانە ءدىني كىتاپتار تاركىلەندى

947 رەت كورسەتىلدى

باتىس قازاقستان وبلىسىندا «قارۋ» جەدەل الدىن الۋ ءىس-شاراسى اياسىندا شارۋا قوجالىعى باسشىسىنان گراناتا، مىلتىق، وق-ءدارى، پىشاق، قىلىش، سونداي-اق ءدىني كىتاپتار تاركىلەندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بقو پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتكەنىندەي، قازىرگى كەزدە تاسقالا اۋدانىنداعى شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى، 1966 جىلعى ا-عا قاتىستى قر قك 287-بابى 3-بولىگىنە (زاڭسىز قارۋ ساقتاۋ) سايكەس قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. انىقتالعانىنداي، ا. بۇرىن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىندا جازاسىن وتەپ، مەرزىمىنەن بۇرىن بوساعان.

2016 جىلى قازاقستاندا ۇرلىق جاساعانى ءۇشىن باس بوستاندىعى شەكتەلگەن. دەپارتامەنت باستىعى، پوليتسيا گەنەرال-مايورى ماحسۇدحان ابلازيموۆتىڭ ايتۋىنشا، كۇنى بۇگىن كۇدىكتى كوۆيد جانە ەكىجاقتى پنەۆمونيا دياگنوزىمەن ستاتسيوناردا جاتقاندىقتان، ودان جاۋاپ الۋ، تەرگەۋ يزولياتورىنا اۋىستىرۋ ازىرگە مۇمكىن ەمەس.

«ا-نىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىن ءتىنتۋ بارىسىندا تىركەلمەگەن «MAVERIC» مىلتىعى (ۆينچەستەر)، 12 كاليبرلى مىلتىقتىڭ 11 وق-ءدارىسى، 3 پىشاق (قانجار)، كالاشنيكوۆ اۆتوماتىنىڭ 1 وق-ءدارىسى، مىلتىق تازالايتىن قۇرال تاركىلەندى. سونىمەن قاتار ءدىني كىتاپتار مەن داپتەر تابىلدى. وعان قوسا ونىڭ شارۋا قوجالىعىن ءتىنتۋ كەزىندە ءبىر اسكەري گراناتا، ماكاروۆ تاپانشاسىنىڭ 16 دانا وق-ءدارىسى، كالاشنيكوۆ اۆتوماتىنىڭ 3 دانا وق-ءدارىسى، «لوس-7» شولاق مىلتىعى، قىلىش، 6 دانا ءدىني كىتاپ تاركىلەندى»، دەدى م.ابلازيموۆ.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

جەڭىس داۋىسى

تاريح • كەشە

ەرتەڭىن ويلاعان ەكپە الادى

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار