وقيعا • 11 ماۋسىم، 2021

اراسىندا بالا بار: پاۆلودار قالاسىندا دۇكەن ورتەندى

10 رەت كورسەتىلدى

پاۆلوداردا دۇكەن ورتەنىپ، 47 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى، ولاردىڭ اراسىندا ءبىر بالا بار، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«تاڭعى ساعات 07:05-تە پاۆلودار قالاسىنداعى ساتباەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان «التاير» دۇكەنىنەن ءورت شىققانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ تۇسكەن. توعىزقاباتتى كوپپاتەرلى ءۇيدىڭ استىندا سالىنعان بىرقاباتتى دۇكەندە ءۇش شارشى مەتر اۋماقتا ءورت بولعان»، دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن.

ءورت ساعات 07:50-دە تولىق ءسوندىرىلدى. تجد قىزمەتكەرلەرى باسپالداقپەن 47 ادامدى ەۆاكۋاتسيالاعان، ولاردىڭ اراسىندا ءبىر بالا بولدى. قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق، دەپ قوسىپ ءوتتى تجد-دان.

ء«ورتتىڭ شىعۋ سەبەبى مەن كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى انىقتالۋدا. ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەس جۇرگىزۋگە جەكە قۇرامنىڭ 15 ادامى مەن بەس تەحنيكا بىرلىگى جۇمىلدىرىلعان»، دەپ باياندادى ۆەدومستۆودان.

 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اقپاراتتىق حابارلاما

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

دوللار تاعى دا ارزاندادى

ەكونوميكا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار