قوعام • 25 مامىر، 2021

كورىكتى شاھارعا كوشەت وتىرعىزىلدى

88 رەت كورسەتىلدى

«استانا وپەرا» تەاترى­­نىڭ قامقورلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى مەن تەاتر ترۋپ­پاسىنىڭ ارتىستەرى، قالا تۇر­عىن­­دارى كوشەت وتىر­­عىز­دى. اعاش ەگىپ، شا­ھار­دىڭ كوركەيۋىنە ات­سالىسقان ازاماتتار حا­لىقتى اۋىل-اي­ماق­تى اباتتاندىرۋ مەن كو­گال­داندىرۋعا شا­قىر­دى.

كوشەت وتىرعىزۋ بارىسىندا نۇرسۇلتان نازارباەۆ قورى­نىڭ ديرەكتورى، «استانا وپەرا» قامقورلىق كەڭەسىنىڭ ءتور­ايىمى داريعا نازارباەۆا وتىر­عىزىلعان كوشەتتەر تامىرىن تەرەڭگە جايىپ، باس قالامەن بىرگە ءوسىپ، جايناي بەرسىن دەگەن تىلەگىن ارنادى.

«وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، ەمەن – ۇزاق عۇمىردىڭ سيمۆولى. ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 300-400 جىل. ال مامىرگۇل – كوپشىلىك ءۇشىن كوكتەمنىڭ، جاستىقتىڭ، جا­ڭارۋدىڭ نىشانى. كوشەتتەر عاسىرلار توعىسىندا بوي كوتەرگەن اسەم استانامىزدىڭ كوركىنە كورىك قوسادى»، دەدى ول.

500 ءتۇپ ەمەن اعاشى مەن مىڭ ءتۇپ مامىرگۇل كوشەتىن وتىر­عىزۋعا تەاتر ارتىستەرىمەن بىرگە ما­دەنيەت جانە سپورت ءمينيس­ترى اقتوتى رايىمقۇلوۆا، نۇر-سۇل­تان قالاسىنىڭ اكىمى التاي كول­گىنوۆ، «استانا وپەرا» قام­قورلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى، «سامۇرىق-قازىنا» ۇاق» اق باس­قارما توراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ، Eurasian Resources Group ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ توراعاسى الەكساندر ماشكەۆيچ اتسالىستى.  

«بۇگىن وتىرعىزىلعان ەمەن ءبىزدىڭ كليماتتىق جاعدايعا بە­يىم­دەلگەن. ال مامىرگۇل وسى وڭىردە كوپتەپ كەزدەسەدى. سول سە­بەپتى، كوشەتتەر جايقالا ءوسىپ، الىپ بايتەرەككە اينالىپ، ەلور­دا تۇرعىندارى مەن قالا قوناق­تارىنىڭ جانىنا سايا بولادى دەگەن ۇمىتتەمىز»، دەدى «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قاي­راتكەرى عالىم احمەدياروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار ارزاندادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار