ايماقتار • 14 مامىر، 2021

مالايسارى اۋىلىنداعى اۋىز سۋ قۇبىرى تازارتىلدى

3 رەت كورسەتىلدى

پاۆلودار وبلىسى مالايسارى اۋىلىنداعى اۋىز سۋ بارلىق تالاپقا سايكەس كەلەدى. بۇل تۋرالى «قازسۋشار» رمك-نى قىزمەتكەرلەرىنىڭ اتالعان اۋىلعا جۇمىس ساپارى بارىسىندا بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ەكولوگيا مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

پاۆلودار وبلىسى ماي اۋدانى مالايسارى اۋىلىنداعى ماي توپتىق سۋ قۇبىرى سۋ تازارتۋ ستانتسياسىنىڭ رەزۋارلارى تولىقتاي تازارتىلدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، اتالعان اۋىل تۇرعىندارى اۋىز سۋدا ەرەكشە ءدام بار دەپ باق وكىلدەرىنە شاعىمدانعان بولاتىن. وسى ماسەلە بويىنشا، سۋ رەسۋرستار كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى جۇمىس ساپارىمەن اتالعان اۋىلعا باردى. وندا جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن كەزدەسىپ، دالالىق جۇرمەلى جيىن وتكەن بولاتىن. جيىن قورىتىندىسىمەن، سالا كوميتەتى اۋىل بەلسەندىلەرىن تارتا وتىرىپ رەزۋارلاردى تازارتۋ جونىندە شەشىمگە كەلدى. قازىر وسى ماسەلە بويىنشا جۇمىستار تولىقتاي جۇرگىزىلدى.

«سۋ ايداۋ ستانتسياسىندا ەكى رەزۋارداعى سۋدى تۇگەلدەي اعىزىپ، گيپوحلوريتپەن تازالادىق. سودان كەيىن تۇرعىنداردىڭ وزدەرىن قاتىستىرا وتىرىپ ءتاۋلسىز كوميسسيا قۇرىلدى. ولار تازارتۋ بارىسىن تەكسەرىپ، وڭ باعاسىن بەردى»، دەدىى «ماي-سەرۆيس» مقك-نىڭ ديرەكتورى سەرىك قۇسايىنوۆ.


سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتاي باستادى

قارجى • بۇگىن، 11:47

كونە ءداۋىر كورىنىستەرى

ونەر • بۇگىن، 09:03

استانا كۇنىنە ارنالادى

تەاتر • بۇگىن، 09:02

جوسپارلانعان جوبا جەتەرلىك

ايماقتار • بۇگىن، 09:00

ايالى الاقانداعى «ءومىر اعاشى»

ايماقتار • بۇگىن، 08:58

«جاسىلدان» «سارىعا» ءوتتى

ايماقتار • بۇگىن، 08:56

«ءۇندى» شتامى ۇرەيلى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:55

Ashyq ىندەتتى اۋىزدىقتاي ما؟

مەديتسينا • بۇگىن، 08:53

ءبىرجان سال ەلىندەگى بەرەكە

ايماقتار • بۇگىن، 08:50

اكە كورگەن...

پىكىر • بۇگىن، 08:44

كۇرمەۋى قيىن ماسەلە – كۇرە جولدا

ايماقتار • بۇگىن، 08:43

تاۋەلسىزدىك جانە رۋحانيات

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعى • بۇگىن، 08:37

جاستار كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى

ساياسات • بۇگىن، 08:35

ەكونوميكادا وڭ سەرپىن بار

ساياسات • بۇگىن، 08:32

التىن وڭدەيتىن الىپ كەشەن

ەكونوميكا • بۇگىن، 08:30

جىلقى ەتى تۇسىڭە كىرەدى...

ەكونوميكا • بۇگىن، 08:27

ادامزات تراگەدياسى

تانىم • بۇگىن، 08:23

مەيىرىم شۋاعى

قوعام • بۇگىن، 08:15

اۋىلدا بالا كوپ، ۇيىرمە از

قازاقستان • بۇگىن، 07:59

جارىس پەن تابىس

ەكونوميكا • بۇگىن، 00:00

اقىلدىڭ ازابى

تاريح • كەشە

مەيرامحانالار جانە پاندەميا

كوروناۆيرۋس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار