وقيعا • 06 مامىر، 2021

ەكس-مينيستر ەلجان ءبىرتانوۆ سوتتا مالىمدەمە جاسادى

746 رەت كورسەتىلدى

بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ سوتتا ءسوز سويلەدى. ول تەرگەۋ ورگاندارى وعان ءالى ايىپ تاقپاعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«كەشە بىرقاتار بۇقارالىق اقپارات قۇرالى پروكۋروردىڭ ماعان ايىپ تاققانى تۋرالى قاتە نەمەسە ادەيى جازىلعان اقپارات تاراتتى. سوتقا قاتىسقان باق وكىلدەرىنە ماعان ءالى ايىپ تاعىلماعانىن، تەرگەۋ ءالى ءجۇرىپ جاتقانىن حابارلاعىم كەلەدى. بۇگىنگى تاڭدا كۇدىكتىڭ نەگىزدىلىگى مەن كۇدىكتى رەتىندە مەنىڭ قۇقىعىمدى شەكتەۋ تۋرالى ماسەلە عانا قارالىپ جاتىر. 

ءوتىنىشتى زەردەلەپ، ۇرلىق پەن جىمقىرۋ كۇدىكتەرىنىڭ زاڭدىلىعى مەن نەگىزدىلىگىن راستايتىن سەنىمدى دەرەكتەر جوق ەكەنىن ايتقىم كەلەدى. سەبەبى ۇرلىق جاسالعان جوق. مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتتەرىن اتقارعاندا وسى ىستە دە، باسقالارىندا دا قانداي دا ءبىر سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىسىم جوق ەكەنىن تاعى دا جاريا مالىمدەيمىن»، دەدى ءبىرتانوۆ.

ەسكە سالايىق، كەشە سوتتا پروكۋرور تولەگەن جاراسباەۆ 2020 جىلدىڭ قازانىنان بەرى قاماۋدا وتىرعان بۇرىنعى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان بىرتانوۆقا قانداي ايىپ تاعىلعانىن ايتقان بولاتىن. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى 12 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. 

21 ساۋىردە دەنساۋلىق ساقتاۋ ەكس-ءمينيسترى ەلجان بىرتانوۆقا ۇي قاماق مەرزىمى ۇزارتىلعان، بىراق بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتا پاتەردەن شىعۋعا رۇقسات ەتىلگەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار

دوللار قىمباتتادى

قارجى • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار