ايماقتار • 05 مامىر، 2021

سولتۇستىك قازاقستاندا سوعىسقا قاتىسقان 27 ارداگەر بار

53 رەت كورسەتىلدى

وبلىستىق ارداگەرلەر ۇيىمىنىڭ توراعاسى ەسكەندىر ەلەۋسىزوۆ اعامىزدىڭ ايتۋىنا قاراعاندا ولاردىڭ 22 قىزىلجار قالاسىندا، ال 5 اۋدانداردا تۇرادى.

جەڭىس كۇنىنىڭ قارساڭىندا بارىنە دە وبلىستىق بيۋدجەتتەن 1 ملن تەڭگەدەن سىيلىق بەرىلەدى. سونىمەن قاتار ارقايسىنىڭ ءۇيىنىڭ الدىنا بارىپ، پاتريوتتىق اندەر ورىندالىپ، قارتتاردىڭ كوڭىلدەرىن كوتەرەتىن بولادى. وسىعان دەيىن وبلىستىق «قىزىلجار» تەلەارناسى ءاربىر ارداگەرگە ارناپ روليك تۇسىرگەن. ولار وسى كۇندەرى كورسەتىلىپ جاتىر.  قازىر ارداگەرلەردىڭ ەڭ ۇلكەنىنىڭ جاسى 101-دە، ال «ەڭ جاسى» 95-تە.

وبلىستى تىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ سانى 5600 ادام. ولارعا لايىقتى سىي-سياپات جاسالاتىن بولادى. بۇلاردىڭ كوبى سوعىس جىلدارىندا 16-17 ساعاتتان جۇمىس ىستەگەن جاسوسپىرىمدەر. سونىڭ ىشىندە وردەن-مەدال العاندارىنىڭ سانى – 136. ولاردىڭ ارقايسىنا ازىق-ت ۇلىك پاكەتى جانە 30 مىڭ تەڭگەدەن ءبىر مەزگىلدىك كومەك بەرىلەدى. 

سوڭعى جاڭالىقتار

اماناتقا ادالدىق

ادەبيەت • كەشە

ديلليان ۋايت قاھارىنا ءمىندى

كاسىپقوي بوكس • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار