ايماقتار • 16 ءساۋىر، 2021

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بىرنەشە اۋداندى سۋ باسۋ قاۋپى بار

1485 رەت كورسەتىلدى

وبلىستىق تجد باستىعىنىڭ ورىنباسارى قانات ءابدىلوۆ ونلاين فورماتتا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا وزەندەردە سۋ كوتەرىلگەنىمەن، قاۋىپتى دەڭگەيدەن اسپاعانىن ايتتى. الايدا كوكتەم شىققالى 40 ءۇيدىڭ اۋلاسىن سۋ باسقان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz

شقو تجد باستىعىنىڭ ورىنباسارى قانات ءابدىلوۆ ونلاين فورماتتا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا وزەندەردە سۋدىڭ كوتەرىلگەنىن ايتتى. الايدا قاۋىپتى دەڭگەيدەن اسپاعان.

«بۇگىندە ءوڭىردىڭ قار جامىلعان اۋماعى 19% قۇرايدى. گلۋبوكوە، شەمونايحا جانە كاتونقاراعاي اۋداندارىندا قار جامىلعىسىنىڭ بيىكتىگى 15 سم-دەن اسپايدى. قۇتقارۋشىلار 9 رەت اەروۆيزۋالدى تەكسەرۋ جۇرگىزدى. 20 ناۋرىزدان باستاپ وبلىستا سۋ تاسقىنىنا قارسى جەدەل شتاب جۇمىس ىستەۋدە. ءوڭىر اۋماعىندا جوعارى دايىندىق رەجيمى ەنگىزىلىپ، 2412 تەحنيكا، 377 موتوپومپا جانە 106 ەۆاكۋاتسيالىق پۋنكت دايىندالدى»، دەدى ول.

قازىرگى ۋاقىتتا التاي جانە كوكپەكتى اۋداندارىندا قر تجم 52859 اسكەري ءبولىمىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارالاردى جالعاستىرۋدا. 7700 مەتر ارىقتار مەن سۋ بۇرۋ كانالدارى، 24 سۋ وتكىزۋ نىساندارى، قارتتار مەن جالعىزباستى جانداردىڭ 31 ءۇيىنىڭ اۋلاسى قاردان تازارتىلعان.

سونداي-اق 3220 دانا ىدىس-قاپ توسەلىپ، ۇزىندىعى 101 مەتر مۇز كەسىلدى. ناۋرىز ايىنان باستاپ بورودۋليحا اۋدانىنىڭ ورلوۆكا اۋىلىندا 1 تۇرعىن ءۇيدى جانە نوۆوپوكروۆكا، ورلوۆكا اۋىلدارى مەن ريددەر قالاسىندا 46 تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىن سۋ باستى. سول جەرلەردەن بارلىعى 201 974 تەكشە مەتر سۋ سورىلىپ، ينەرتتى ماتەريالدارى بار 10485 دانادان استام ىدىس-قاپ توسەلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار