مەديتسينا • 16 ءساۋىر، 2021

تۇتىنۋشى ءۇشىن دارىلىك نۇسقاۋلىقتاردىڭ تۇسىنىكتى بولۋى ماڭىزدى

7 رەت كورسەتىلدى

دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى مەديتسينالىق قولدانۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتاردىڭ اۋدارماسى – تۇتىنۋشى ءۇشىن دارىلىك پرەپارات تۋرالى ماڭىزدى اقپارات كوزى.

بىلتىر دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىندا 100 مىڭنان استام پاراق مەملەكەتتىك تىلگە اۋدارىلعان جانە سايكەستىك تۇرعىسىنان تەكسەرىلگەن، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 23%-عا كوپ. ونىڭ 45 مىڭنان استامى – نۇسقاۋلىقتار اۋدارماسى.

قازاقستاندا ءاربىر دارىلىك زاتتىڭ قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە تولىق سيپاتتاماسى بولۋى كەرەك ەكەنى بەلگىلى، ويتكەنى ول پاتسيەنتتى پرەپارات تۋرالى: قۇرامى، شىعارىلۋ ءتۇرى، قولدانىلۋى، قارسى كورسەتىلىمدەرى، دوزالاۋ رەجيمى، باسقا دارىلەرمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋى جانە ت.ب. جونىندە قاجەتتى اقپاراتپەن تانىستىراتىن ماڭىزدى قۇجات.

دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى قازاقستاندىق نارىققا كەلىپ تۇسەتىن دارىلەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى مەديتسينالىق قولدانۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىقتاردى مەملەكەتتىك تىلگە اۋدارۋ جانە زاڭنامامەن رەگلامەنتتەلگەن نۇسقاۋلىقتار، قاپتاما ماكەتتەرى، زاتتاڭبالار، ستيكەرلەر، جارنامالىق ماتەريالدار اۋدارمالارىنىڭ سايكەستىلىگىن تەكسەرۋ قىزمەتتەرىن ساراپتاما شەڭبەرىندە ورىندايتىن ەلىمىزدەگى بىردەن ءبىر ۇيىم بولىپ تابىلادى.

«دارىلىك نۇسقاۋلىق پاتسيەنت ءۇشىن دۇرىس قابىلدانعان پرەپاراتتىڭ ەمدىك اسەرمەن قامتاماسىز ەتۋىنىڭ جانە ونى دەنساۋلىعى مەن ومىرىنە تونەتىن قولايسىز زارداپتاردان ساقتاندىرۋىنىڭ كەپىلى بولىپ تابىلادى. سوندىقتان نۇسقاۋلىق ءماتىنى تەك مەديتسينالىق قىزمەتكەرگە عانا ەمەس، سونداي-اق ءاربىر پاتسيەنتكە تۇسىنىكتى بولۋ ءۇشىن ونىڭ اۋدارماسى وتە ساپالى بولۋى ءتيىس. ويتكەنى، پرەپاراتتىڭ اڭداتپا-مازمۇنىندا قاتەلىك ورىن العان جاعدايدا پاتسيەنتتەردىڭ وتە كوپ اۋقىمى زارداپ شەگۋى مۇمكىن، ءوز كەزەگىندە، بۇل ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى»، دەپ اتاپ وتەدى دزسۇو باس ديرەكتورىنىڭ دارىلىك زاتتار جونىندەگى ورىنباسارى بايان مولداحمەتوۆا.

دارىلىك پرەپاراتتار نۇسقاۋلىقتارىنىڭ مازمۇنى پرەپاراتتىڭ ءوزىن مەديتسينالىق قولدانۋ بارىسىندا وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالامىز. سونىمەن، ەلىمىزدە تىركەلگەن دارىلىك زاتتار بۇكىل تىرشىلىك اينالىمى بويىنا قاۋىپسىزدىك مونيتورينگىنەن وتكىزىلەدى. باسقا پرەپاراتتارمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋى كەزىندە بۇرىن نۇسقاۋلىقتا كورسەتىلمەگەن جاعىمسىز رەاكتسيالار نەمەسە ەمدىك اسەرى انىقتالعان جاعدايدا دەر مەزگىلىندە وزەكتىلەندىرۋ ءۇشىن قولدانىستاعى نۇسقاۋلىقتارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى ءتيىس.

سوڭعى جاڭالىقتار

اراق ساتىلمايتىن اۋدان

ايماقتار • 14 مامىر، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار