ايماقتار • 14 ءساۋىر، 2021

ءدىني اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ توبى پاۆلودارلىقتارمەن كەزدەستى

22 رەت كورسەتىلدى

5-6 ساۋىردە پاۆلودار وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ توبىنىڭ (راتت) ماماندارى حالىقتىڭ ءدىنتانۋ ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ جانە قوعامدا ءداستۇرلى رۋحاني-ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋ مەن ءدىني ەكسترەميزمنىڭ الدىن الۋ شەڭبەرىندە جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن ءىس-شارالار مەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

راتت جۇمىس توبىندا بىلىكتى تەولوگتار، ءدىنتانۋشىلار جانە پسيحولوگتار –  ا. جاراس، ك. مۋتەباەۆ، م. يساحان، ب. مىرزاەۆ بار. سونداي-اق بۇل ءىس-شارادا ءدىن ىستەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى د. زاكاريانوۆ جانە اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى س. قيزاتوۆ قاتىستى.

راتت مۇشەلەرى ەكىباستۇز قالاسىنداعى ق. ساتباەۆ اتىنداعى ەيتي ستۋدەنتتەرىمەن جانە سولنەچنىي كەنتىنىڭ تۇرعىندارى، مەشىت جاماعاتتارى، سونداي-اق، مەملەكەتتىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن جانە ت.ب. كەزدەسۋلەر وتكىزدى. وسى ءىس-شارالارعا 315-كە جۋىق ادام قاتىستى. ءىس-شارالار كارانتيندىك تالاپتارعا ساي قاداعالانىپ جۇرگىزىلدى.

وتكىزىلگەن ءىس-شارالار بارىسىندا ءوڭىر تۇرعىندارىنا قازاقستاندا تۇراتىن بارلىق كونفەسسيالار مەن ەتنوستاردىڭ بەيبىت ءوزارا ءىس-قيمىلى مەن قاتار ءومىر سۇرۋىنە، قازاقستان حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن رۋحاني مۇراسىنا، دەسترۋكتيۆتى جالعان ءدىني جانە راديكالدى يدەيالاردىڭ زياندىلىعىنا باعىتتالعان ءدىن سالاسىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ءمانى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.

5

سونىمەن قاتار ءدىن سالاسىنداعى وزەكتى ماسەلەلەر، وسكەلەڭ ۇرپاق اراسىندا ءداستۇرلى ءدىني سانانى قالىپتاستىرۋداعى ءتيىمدى جانە جۇيەلى جۇمىس بويىنشا جاڭا ادىستەر، يدەيالار مەن ۇسىنىستار، سونداي-اق ءدىني ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋ، جاستارمەن جۇمىس كەزىندە تاجىريبە جانە ارنايى داعدىلار الماسۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

سونداي-اق ءدىن ماسەلەلەرى جونىندەگى ەسپۋبليكالىق اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ توبى شىعىس قازاقستان وبلىسىندا بولدى. راتت مۇشەلەرى وسكەمەن قالاسىنىڭ جوو-دا، واوو-دا وقيتىن ستۋدەنتتەرمەن، شقو پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن، سەمەي ق. سەمەي اسكەري گارنيزونىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرىمەن، اياگوز لوكوموتيۆ دەپوسىنىڭ ۇجىمىمەن جانە ت.ب. كەزدەسۋلەر وتكىزدى. وسى ءىس-شارالارعا 450-گە جۋىق ادام قاتىستى. ءىس-شارالار كارانتيندىك تالاپتارىنا ساي قاداعالانىپ جۇرگىزىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اقىرەتكە دەيىنگى ادالدىق

ونەر • بۇگىن، 10:23

ۇقساس جاڭالىقتار